Sloop melden

Als u gaat slopen dan moet u dit de gemeente melden vóórdat u met het werk begint.

 • Als u sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren waarbij meer dan 10 kubieke meter aan sloopafval vrijkomt dan moet u een sloopmelding indienen bij de gemeente.
 • U moet 4 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden de sloopmelding compleet indienen bij de gemeente.
 • Het kan zijn dat u voor het te slopen bouwwerk een omgevingsvergunning nodig heeft. Kijk voor meer informatie op Begin link: Omgevingsvergunning, einde link. .

Stuur met uw sloopmeldingsformulier de volgende stukken mee:

 • naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren
 • adres en aard van het te slopen bouwwerk
 • de data, tijdstippen en een beschrijving van de wijze waarop het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden zal plaatsvinden
 • indien de lokale situatie dit vereist, het sloopveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012
 • een rapport van een akoestisch onderzoek. Als aannemelijk is dat:
  • de dagwaarde vanwege het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en ook
  • de bij de sloopwerkzaamheden te gebruiken installaties en toestellen meer is of de maximale blootstellingsduur in dagen langer is dan de waarden bedoeld in artikel 8.4 van het Bouwbesluit 2012
 • een rapport van een trillingenonderzoek. Als aannemelijk is dat het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B ‘hinder voor personen in gebouwen’ 2006
 • een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen en een opgave van de voorgenomen afvoerbestemming van die stoffen
 • de hoeveelheid, en de naam en het adres van de eigenaar van dit afval. Als bij het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden steenachtig afval (recyclinggranulaat) vrijkomt dat ter plaatse zal worden gebroken

Voor het verwijderen en afvoeren van asbest gelden andere regels. Kijk op Begin link: Asbest verwijderen, einde link. .

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u bericht van de gemeente of u genoeg gegevens heeft ingediend.
 • Zijn de gegevens voldoende dan krijgt u bericht dat u kunt gaan slopen.
 • Als er gegevens ontbreken, dan krijgt u bericht van de gemeente dat u opnieuw een sloopmelding moet aanvragen.

U hoeft geen sloopmelding in te dienen in de volgende gevallen:

 • bij sloopactiviteiten naar aanleiding van een aanschrijving volgens de Woningwet
 • voor het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070