Uitnodigingsbeleid aanbesteden ingenieursdiensten

De gemeente werkt voor de aanbestedingen (opdrachten die zij inkoopt) voor diverse ingenieursdiensten met een uitnodigingsbeleid. Wil uw bedrijf kans maken op een opdracht van de gemeente? Meld u dan aan.

De gemeente werkt bij inkoopopdrachten voor ingenieursdiensten tot € 214.000 met groslijsten. Dit zijn lijsten waarop bedrijven staan die zich hebben aangemeld voor opdrachten van de gemeente. Heeft de gemeente een nieuwe opdracht? Dan nodigt zij bedrijven die op de groslijsten staan uit om een offerte te sturen. De gemeente kiest daarna 1 bedrijf dat de opdracht uitvoert.

Groslijsten ingenieursdiensten

Alle producten (waaronder bestekken en adviezen) voor het voorbereiden van de werkzaamheden aan de infrastructuur van de gemeente. Zoals:

 • grond bouw- en woonrijp maken
 • herinrichten/nieuw aanleggen
 • onderhoud aan riolering en wegen

Werkzaamheden voor het maken van een ontwerp (het maken van berekeningen en tekeningen) van nieuwe kunstwerken, zoals tunnels, bruggen en kademuren. En het controleren (toetsen), bewaken en inspecteren (zowel boven- als onderwater) van kunstwerken.

Geotechnisch advies (over bouwen op en in de grond) voor het maken van kademuren, bruggen en ondergrondse bouwwerken in een ingewikkelde stedelijke omgeving. Bijvoorbeeld:

 • sonderingen uitvoeren (het draagvermogen van de grond meten) en de bodem onderzoeken
 • nieuwe constructies ontwerpen en berekenen
 • onderzoeken of de bouwactiviteiten schadelijk zijn voor woningen of gebouwen die er vlakbij staan (belendingen).

Het verzorgen van (extra) onderzoeken, rapportages en het maken van werkprotocollen (afspraken over hoe bouwactiviteiten worden uitgevoerd) en mitigatieplannen (maatregelen die negatieve effecten zoals CO2-uitsoot tegengaan).

De gebieden waarin wordt gewerkt, zijn heel verschillend. Dat kan midden in de stad zijn, maar ook vlakbij een Natura 2000-gebied (beschermd natuurgebied). Van opdrachtnemers wordt verwacht dat zij voldoende kennis hebben van en ervaring met de interessegebieden zoals deze zijn beschreven in de groslijst voor deze categorie. En dat zij lid zijn van:

  Onderzoeken zoals:

  • een inventarisatie boomopstand maken (in kaart brengen hoeveel bomen er van een bepaalde soort zijn)
  • een Bomen Effect Analyse (BEA) maken (onderzoeken wat de gevolgen van bouwactiviteiten zijn voor de bomen)
  • een verplantbaarheidsonderzoek doen (kijken of de bomen verplant kunnen worden)
  • berekeningen met I-tree (computerprogramma) en de waarde bepalen van bomen (taxeren).

  Opdrachtnemers moeten voldoen aan een aantal eisen. Zo moeten zij in het bezit zijn van een:

  • ETT-certificaat
  • certificaat natuurbescherming niveau 3 of 4.

  Aanpak

  De aanpak bestaat uit 4 stappen:

  1. aanmelden voor de groslijst
  2. verdelen opdracht en uitnodigingen
  3. beoordelen inschrijver na afloop opdracht
  4. uitsluiten en tijdelijk verwijderen van de groslijst

  Via de website van EMVI Prestatiemeting kunt u zich Begin externe link: aanmelden voor een plek op de groslijst(Externe link), einde externe link..

  Nodig bij uw aanmelding

  Via het digitale formulier stuurt u de volgende bijlagen mee:

  • uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK)
  • verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen (bewijs van de Belastingdienst dat u loonheffingen en omzetbelasting betaalt)
  • Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA), een bewijs dat er geen bezwaren zijn dat u zich inschrijft
  • referentie (s).
   Dit is een beschrijving van een door u uitgevoerd project(opdracht) waaruit de gemeente kan opmaken dat u over de juiste ervaring beschikt.

  Voor elke groslijst ingenieursdiensten zijn er verschillende interessegebieden. U kiest per groslijst(categorie) voor welke interessegebieden u zich wilt aanmelden. Per interessegebied moet u daarna een referentie uploaden. U maakt alleen kans op projecten in de interessegebieden waarvoor u zich heeft aangemeld. En u moet een referentie hebben.

  Bij het aanmelden voor de groslijst kunt u de interessegebieden en de referentie-eisen bekijken.

  Of een bedrijf(onderneming) wordt uitgenodigd om een offerte (aanbod) te maken hangt onder andere af van de waarde van eerder uitgevoerde opdrachten (referentieprojecten). Uit deze projecten moet voldoende kennis en ervaring blijken.
  Meestal wordt een bedrijf(onderneming) niet uitgenodigd voor projecten waarvan de verwachte opdrachtsom (het bedrag van de opdracht) groter is dan 2,5 keer de opdrachtsom van het referentieproject.

  Bijvoorbeeld:

  Als u een referentie(project) met een waarde van 10.000 euro heeft geüpload dan zal de gemeente u uitnodigen voor opdrachten tot maximaal 25.000 euro.

  Voor iedere groslijst(categorie) maakt de gemeente een complete lijst (longlist). Op deze lijst staan alle bedrijven(ondernemingen) die zich hebben aangemeld en die aan de eisen voldoen. Bedrijven die een opdracht hebben afgerond en een positieve beoordeling hebben gekregen komen op de shortlist.

  Afhankelijk van de grootte van de opdracht nodigt de gemeente minimaal 1 en maximaal 5 bedrijven van de groslijst uit om een offerte (aanbod) te maken. Hierbij gelden de volgende regels:

  • De gemeente selecteert een klein aantal bedrijven uit de shortlist en longlist.
  • Mkb-bedrijven (met inschrijfadres) uit de Begin externe link: metropoolregio Rotterdam-Den Haag(Externe link), einde externe link. krijgen voorrang. Deze bedrijven hebben een grotere kans op het krijgen van een uitnodiging voor het maken van een offerte.
  • Bedrijven worden verder willekeurig gekozen met een daarvoor opgezet systeem.
  • Bedrijven die goed presteren, worden beloond met een plek op de shortlist. Zij hebben meer kans op een uitnodiging.

  In bijzondere gevallen kan de gemeente hiervan afwijken.

  Hoe een bedrijf presteert, wordt gemeten met de Past Performance-aanpak. De partijen met de hoogste score op de 2 laatst uitgevoerde projecten komen op de shortlist. Binnen elke groslijst komt maximaal 35% van de partijen op de shortlist.

  Voldoet een bedrijf niet aan 1 of meer eisen , dan komt het bedrijf niet op de groslijst.

  Als meerdere zustervennootschappen van 1 holding (concern) zich aanmelden voor dezelfde groslijst, wordt alleen de vennootschap toegelaten die als 1e is aangemeld. Die vennootschap moet dan wel voldoen aan de eisen. De overige zustervennootschappen worden niet toegelaten tot de groslijst.

  Bedrijven kunnen ook voor korte tijd van de groslijst worden verwijderd. Zij ontvangen 6 maanden lang geen uitnodigingen voor het leveren van een offerte. Een bedrijf wordt verwijderd als het voldoet aan 1 of meerdere Begin externe link: uitsluitingsgronden(Externe link), einde externe link. (dwingend of facultatief), of niet voldoet aan 1 of meerdere eisen.

  Als een bedrijf bij een Past Performance-eindmeting voor 2 of meer vragen(onderwerpen) een 4 of lager haalt, dan komt dit bedrijf 1 jaar lang niet op 1 of meerdere groslijst(en).

  Zie ook

 • Begin link: Mkb-vriendelijk aanbesteden, einde link.
 • Begin link: Inkoopbeleid, einde link.
 • Begin link: Aanbestedingen, einde link.
 • Begin link: Aanbestedingsprocedures, einde link.
  • Inner
  • asd
  • ads
  • asd
  • asd

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070