Bezwaar maken overige zaken

U kunt bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente Den Haag over een Woo-verzoek, subsidies, weggesleepte auto’s, bouwvergunningen, kapvergunningen, gemeenteberichten, enzovoorts. Dien dit bezwaar digitaal of per post in.

Wilt u bezwaar maken over een besluit van de gemeente over Sociale Zaken, gemeentelijke belastingen of een parkeerbon? Daar zijn Begin link: andere bezwaarprocedures, einde link. voor.

Woont u in Den Haag?

U kunt als bewoner uw bezwaarschrift per post indienen of digitaal door in te loggen met uw DigiD. Staat u niet ingeschreven in de basis registratie personen (BRP) van Den Haag? Dan kunt u uw bezwaarschrift alleen schriftelijk indienen.

Bij het invullen van het formulier kunt u maximaal 10 minuten stoppen, daarna zijn de gegevens weg. Heeft u meer tijd nodig? Kies dan in het formulier onderaan elke pagina voor ‘Opslaan en later verder gaan’. Als u dan uw e-mailadres doorgeeft, krijgt u een link. Via deze link heeft u maximaal 48 uur om het formulier af te maken en te verzenden. Let op: alleen afgeronde stappen (menu-items) blijven bewaard!

Bedrijf

Bedrijven kunnen met Begin link: eHerkenning, einde link. inloggen en de aanvraag volgen.

Aanvragen DigiD

Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan nu aan.

Per post

U kunt uw bezwaarschrift ook per post verzenden aan:


Burgemeester en wethouders van Den Haag
AWB/Bezwaar
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

Wat staat er in een bezwaarschrift?

Neem in uw bezwaarschrift de volgende gegevens op:

  • datum
  • naam, adres en telefoonnummer van degene die het bezwaar indient
  • vermeld het kenmerk en onderwerp van het besluit in uw bezwaarschrift
  • stuur een kopie mee van het besluit
  • geef de reden waarom u het niet eens bent met het besluit (de grond van het bezwaar)
  • onderteken het bezwaarschrift (met een handtekening bij de post en een DigiD bij online bezwaar maken)

Voorbeeld van een bezwaarschrift

(PDF, 16,7 KB)

Machtigen

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, dan moet u diegene een volmacht verlenen. Dit heet een machtiging. Andersom kunt u ook namens iemand anders een bezwaarschrift indienen, als u gemachtigd bent.

Voorbeeld van een machtiging

(PDF, 43,9 KB)

Uw bezwaarschrift in behandeling

Wilt u weten wat er met een bezwaarschrift gebeurt? Lees dan Begin link: Volg uw bezwaarschrift, einde link. . Hier staat stap voor stap beschreven wat er met uw bezwaarschrift gebeurt.

Volg online uw bezwaar

Als u het bezwaarschrift indient via de website, dan kunt u online de status van uw bezwaar volgen. Als de status wijzigt (bijvoorbeeld wanneer de Begin link: Mijn Haagse Zaken, einde link. documenten bekijken die belangrijk zijn voor het bezwaar.

Reacties op publicatie Gemeenteblad

In het Gemeenteblad staan bekendmakingen en andere publicaties. Het gaat onder meer over vergunningaanvragen die de gemeente heeft ontvangen, over ontwerpbesluiten en besluiten. Maar er staat ook hoe u bezwaar kunt maken of Begin link: Reactie op publicatie Gemeenteblad, einde link. .

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Den Haag. Het telefoonnummer is (070) 752 59 92, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Of stuur een brief naar:
Gemeente Den Haag, afdeling Juridische Zaken
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070