Reageren op publicatie Overheid.nl

In het Gemeenteblad staan bekendmakingen en andere publicaties. Het gaat onder meer over vergunningaanvragen die de gemeente heeft ontvangen, over ontwerpbesluiten en besluiten. Maar er staat ook hoe u bezwaar kunt maken bij de gemeente of in beroep kunt gaan bij de rechter.

Hieronder staat per onderwerp een nadere uitleg.

1. Reactie op aangevraagde vergunning

In het Gemeenteblad staan publicaties van aangevraagde vergunningen. Het is dan vaak nog niet duidelijk of de gemeente van plan is die vergunning te verlenen of te weigeren. Bij een aantal van deze publicaties staat vermeld dat u kunt reageren. Bij publicaties waar dit niet staat kunt u opnemen met de gemeente als u nog vragen heeft.

2. Reactie op ontwerpbesluit

In bepaalde gevallen is het wettelijk verplicht dat de gemeente eerst een ontwerpbesluit publiceert. Zoals bij bestemmingsplannen, verkeersbesluiten en sommige omgevingsvergunningen. Op zo’n ontwerpbesluit kunt u reageren door een zienswijze in te dienen bij de gemeente. In de publicatie staat waar u uw zienswijze naar toe kunt sturen.

U kunt een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. ‘Ter inzage’ betekent dat u de gelegenheid krijg om het dossier te bekijken.

 • Het ligt meestal voor een periode van 6 weken ter inzage.
 • In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom.
 • Als de gemeente uw zienswijze te laat ontvangt (na de inzagetermijn) dan wordt deze niet meer in behandeling genomen.

De gemeente betrekt alle ingediende zienswijzen bij het besluit. Daarna kan de gemeente het besluit aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen.

3. Reactie op een besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u afhankelijk van het soort besluit bezwaar maken bij de gemeente of in beroep gaan bij de rechter. Wat u kunt doen staat in of onder het besluit en in de publicatie in het Gemeenteblad. Voorbeelden van besluiten zijn:

 • het verlenen of weigeren van vergunningen
 • Wmo-voorzieningen
 • subsidies
 • verkeersbesluiten

U kunt alleen in bezwaar of beroep gaan als u belanghebbende bent. Bij een omgevingsvergunning zijn bijvoorbeeld de omwonenden belanghebbenden.

In het bezwaar- of beroepschrift moet u duidelijk aangeven waarom het besluit volgens u onjuist is. Tegelijk met of na het indienen van bezwaar- of beroepschrift kunt u ook een voorlopige voorziening (zie verderop op deze pagina) bij de rechtbank aanvragen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat het besluit tijdens de behandeling van het bezwaar of beroep al wordt uitgevoerd.

Bezwaar maken bij de gemeente

Een bezwaarschrift is een reactie op een besluit. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. De dag na de bekendmaking start de termijn. Bekendmaking gebeurt door toezending van het besluit aan degene tot wie het besluit is gericht. Bij het verlenen van een vergunning is dat de aanvrager. Bij andere besluiten, zoals bij een verkeersbesluit, vindt bekendmaking plaats in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

In beroep gaan bij de rechter

U kunt in beroep gaan bij de rechter als u het niet eens bent met:

 • de beslissing op een bezwaarschrift
 • een besluit waartegen geen bezwaar, maar alleen beroep open staat. Bijvoorbeeld als er eerst een ontwerpbesluit is geweest waartegen zienswijzen konden worden ingediend.

Is het definitieve besluit hetzelfde als het ontwerpbesluit dan kunnen alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend in beroep gaan bij de rechter.

Is het definitieve besluit anders dan het ontwerpbesluit (aangepast) dan kunnen ook andere belanghebbenden in beroep gaan tegen dit besluit.

De termijn voor het indienen van beroep is 6 weken. Dit gaat in vanaf de verzenddatum van de beslissing op het bezwaar of de bekendmaking van het besluit. U moet griffierecht betalen.

Onder het besluit en ook onder de publicatie staat bij welke rechter het beroep moet worden ingesteld. Meestal is dit bij de rechtbank Den Haag. Maar in sommige gevallen, zoals bestemmingsplannen, milieuzaken en huisvuilzaken moet het bij de Raad van State.

4. Voorlopige voorziening

Bezwaar maken of in beroep gaan tegen het besluit, betekent niet dat het besluit nog niet geldt.

 • U kunt als u bezwaar of beroep hebt ingediend ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechter.
 • De rechter kan dan beslissen om de werking van het besluit te schorsen.
 • Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er nog niet gebouwd mag worden, dat bomen nog niet gekapt mogen worden, of dat het bestemmingsplan (gedeeltelijk) nog niet in werking treedt.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070