Volg uw bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van dat besluit een bezwaarschrift indienen. Dat kan digitaal of schriftelijk.

De algemene bezwaarprocedure is voor verschillende zaken waarin de gemeente een besluit neemt, zoals geweigerde subsidies, vergunningen of weggesleepte auto’s. De procedure geldt voor inwoners en organisaties. Voor besluiten over uitkeringen en de Ooievaarspas of over gemeentelijke belastingen zijn er aparte bezwaarprocedures. Bekijk de verschillende soorten bezwaarprocedures bij Begin link: Bezwaar maken, einde link. .

Hoe werkt het?

U stuurt uw bezwaar naar de gemeente in een ‘bezwaarschrift’. Zodra uw bezwaarschrift binnen is, krijgt u een ontvangstbevestiging.
Uw bezwaarschrift wordt vervolgens behandeld door de Adviescommissie bezwaarschriften (Acb). Dit is een onafhankelijke adviescommissie die het bestuur adviseert. Het bestuursorgaan van de gemeente dat het besluit heeft genomen, geeft aan de commissie de nodige informatie over het besluit.

Hoorzitting

Voordat de commissie advies uitbrengt over het bezwaarschrift, houdt ze meestal een hoorzitting. U krijgt ongeveer 3 weken voor de hoorzitting een uitnodiging hiervoor. Voor de hoorzitting worden ook eventuele andere belanghebbenden uitgenodigd en een vertegenwoordiger van de gemeente (verwerend ambtenaar). Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift toelichten. Ook de betrokken ambtenaar en eventuele andere belanghebbenden mogen reageren op uw bezwaarschrift. De commissie stelt vragen als dat nodig is. Aan het eind van de hoorzitting bekijkt de voorzitter of de commissie genoeg informatie heeft om een advies te geven.

Beslissing op bezwaarschrift

De commissie brengt binnen 6 weken na de hoorzitting een advies uit. Naar aanleiding van dit advies beslist het betreffende bestuursorgaan van de gemeente op het bezwaarschrift. U krijgt dan het advies van de commissie, het verslag van de hoorzitting en de beslissing op bezwaar toegezonden.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit haar werking behoudt gedurende de termijn dat uw bezwaarschrift in behandeling is. In sommige gevallen kan de beslissing op het bezwaarschrift niet worden afgewacht. Er kan sprake zijn van een spoedeisend belang als er een vergunning is afgegeven die direct inwerking is getreden (en daarmee direct kan worden gebruikt) én waarbij u als belanghebbende bij de uitvoering van deze vergunning direct schade kan ondervinden.

Voorbeeld: aan uw buurman is een omgevingsvergunning verleend en u heeft hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Gedurende de termijn dat uw bezwaarschrift in behandeling is, geeft uw buurman aan dat hij wil beginnen met de bouwwerkzaamheden. Omdat het indienen van bezwaar geen schorsende werking heeft, staat het uw buurman in beginsel vrij om gebruik te maken van de omgevingsvergunning en met de bouwwerkzaamheden te beginnen. U kunt dan bij de Begin externe link: voorzieningenrechter van de rechtbank(Externe link), einde externe link. een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. U kunt bij uw verzoek bijvoorbeeld vragen dat met de bouwwerkzaamheden niet mag worden gestart totdat op het door u ingediende bezwaarschrift is beslist.

Voor sommige milieu-besluiten (bijvoorbeeld op grond van de Wet bodembescherming en het Besluit lozen buiten inrichtingen) moet u de voorlopige voorziening niet indienen bij de Rechtbank maar bij de Begin externe link: Raad van State(Externe link), einde externe link.. Aan het indienen van een verzoek tot een voorlopige voorziening zijn wél kosten verbonden, het zogenaamde griffierecht.

Beroep tegen beslissing bij de rechter

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij Begin externe link: de rechtbank(Externe link), einde externe link.. Ook andere belanghebbenden in de zaak kunnen in beroep gaan. Bij sommige milieu-besluiten kunt u in beroep gaan bij de Begin externe link: Raad van State(Externe link), einde externe link..

Bezwaar maken

Wilt u een bezwaarschrift indienen? Ga dan naar Begin link: Bezwaar maken, einde link. .

Gerelateerde informatie

Begin link: Reactie op publicatie Gemeenteblad, einde link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070