Uitstallingsvergunning aanvragen

Bent u een ondernemer en wilt u een uitstalling plaatsen op de openbare weg, zoals een reclamebord? Dan heeft u een vergunning nodig. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Onder uitstallingen verstaat de gemeente voorwerpen op de openbare weg, bedoeld om producten of diensten van een winkel of bedrijf onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld goederen of reclame- of aanbiedingsborden. Verkoop van goederen vanuit de uitstalling is niet toegestaan. Uitgangspunt bij winkeluitstallingen is dat de verkoopoppervlakte van een winkel binnen is en de uitstalling een aandachtstrekker is die beperkt van omvang is.

De regels voor winkeluitstallingen zijn vastgesteld in de Begin link: richtlijnen voor uitstallingen, einde link. .

U heeft geen vergunning nodig voor het plaatsen van een uitstalling als:

 1. de uitstalling alleen tijdens de openingstijden geplaatst is op het gedeelte van de stoep of het voetgangersgebied direct aan en alleen voor de gevel van uw pand
 2. de uitstalling niet dieper is dan 80 centimeter en niet hoger dan 2,00 meter
  • op de stoep een obstakelvrije doorgang overblijft van minimaal 1,50 meter
  • in een voetgangersgebied een obstakelvrije doorgang overblijft van minimaal 3,50 meter
 3. de uitstalling niet verankerd is in de bestrating en geen hinder oplevert voor de omgeving en de gebruiksmogelijkheden van de weg
 4. de uitstalling geen inbreuk maakt op doelmatig beheer en onderhoud van de stoep of het voetgangersgebied en niet zorgt voor schade
 5. de uitstalling in de Vlamingstraat, Spuistraat of Venestraat niet geplaatst wordt tijdens koopavonden, op zaterdagen en zondagen

Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, moet u een vergunning aanvragen.

U kunt digitaal een vergunning aanvragen. De gemeente bepaalt op basis van uw aanvraag of de vergunning kan worden verleend.

Voor de aanvraag van een uitstallingsvergunning heeft u een situatieschets nodig. Dit is een tekening op schaal met de ligging en afmetingen van de uitstalling en eventuele obstakels (zoals lantaarnpalen, anti-parkeerpaaltjes en bomen). U kunt de situatieschets digitaal toevoegen in het aanvraagformulier.

Voor uw aanvraag betaalt u kosten. Dit is € 211,65 in 2023. Dit bedrag betaalt u ook als u de vergunning niet krijgt.

Als u de vergunning krijgt, betaalt u voor het plaatsen van een uitstalling ook huur voor het gebruik van de grond. Hiervoor wordt een grondhuurovereenkomst opgesteld. Als voor uw uitstalling geen vergunning nodig is, wordt ook geen grondhuurovereenkomst afgesloten.

De behandelingstermijn van uw aanvraag gaat in vanaf de ontvangstbevestiging en duurt 8 weken. Als de afhandeling langer duurt, krijgt u hierover een brief.

Hoelang geldig

De uitstallingsvergunning is 1 jaar geldig.

Richtlijnen uitstallingen

Hier vindt u een aantal richtlijnen op basis van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Den Haag.

 • Uitstallingen mogen alleen aansluitend aan en voor de eigen gevel van de aanvrager worden geplaatst. Dus niet op de rijbaan of een parkeervak.
 • De uitstalling mag alleen tijdens de winkeltijden op straat staan. Verankering in of op de openbare straat is altijd verboden.
 • Verkoop vanaf de uitstalling is niet toegestaan.
 • De aard van de uitstalling moet een relatie hebben met de in de winkel aangeboden waren en/of diensten. Als u bijvoorbeeld een elektronicazaak heeft, kunt u geen kleding uitstallen.
 • Deze richtlijnen gelden ook voor rijwielhandelaren die fietsen, bromfietsen en/of motorfietsen buiten willen zetten.
 • Voor de uitstallingen in het centrum, in Scheveningen en Kijkduin gelden aanvullende regels (zie Begin link: Uitzonderingen richtlijnen uitstallingen, einde link. ).

 • Uitstallingen zijn mogelijk tot maximaal 80 centimeter vanaf de gevel. Wanneer een vitrine aanwezig is, geldt eveneens de maximale maat van 80 centimeter vanaf de gevel. De maximale breedte wordt bepaald door de breedte van de gevel van de winkel. Maar wanneer de ingang van het naastgelegen pand direct aansluit op de gevelgrens, moet minimaal 80 centimeter vanaf de gevelgrens vrij blijven. De maximale hoogte is 2 meter. Dit mag echter nooit het verkeerszicht belemmeren.
 • Bij kruisingen, oversteekplaatsen en grote voetgangersstromen of uit oogpunt van verkeersveiligheid kan een geringer maximum dan 80 centimeter noodzakelijk zijn. De vergunningplicht blijft dan in stand. Dit wordt per geval beoordeeld.

 • In straten met een verkeersfunctie wordt een minimale vrije doorloopruimte van 1,50 meter gehanteerd. Dit wordt van geval tot geval bekeken. Hierbij wordt onder meer gelet op verkeersborden, bomen, parkeerapparatuur, en antiparkeerbanen. In promenadestraten geldt een vrije doorgang van minstens 3,50 meter. Per geval wordt bekeken of 3,50 meter vrije ruimte toereikend is.
 • Uitstallingen zijn zodanig geplaatst dat toegangen, nooduitgangen en dergelijke, te allen tijde vrij blijven van obstakels.
 • Binnen 1 meter rondom objecten in de openbare ruimte die door de gemeente of met toestemming van de gemeente zijn geplaatst, en bereikbaar moeten zijn voor derden, mag geen uitstalling geplaatst worden.

Controle op de naleving van de richtlijnen gebeurt door de Handhavingsteams van de gemeente. Als u de richtlijnen niet naleeft, riskeert u een boete of wordt de uitstalling op uw kosten door de gemeente verwijderd.

Uitzonderingen richtlijnen uitstallingen

Hier vindt u de uitzonderingen op de richtlijnen voor de uitstallingen in het centrum van Den Haag, Scheveningen en Kijkduin.

In het Centrum geldt de volgende aanvullende richtlijn voor uitstallingen:

 • In de Vlamingstraat, Spuistraat en Venestraat worden geen uitstallingen geplaatst gedurende koopavonden, op zaterdagen en zondagen. Dit vanwege de veiligheid en doorstroom van het winkelende publiek.

Voor de Promenade en de Boulevard in Scheveningen en Kijkduin zijn aanvullende richtlijnen opgesteld.

Uitzonderingen:

 • De flaneerzone tussen balustrade en straatmeubilair moet vrij blijven.
 • Toegangspoorten naar de entrees van de strandpaviljoens zijn toegestaan. Mits niet hoger dan 250 cm, niet breder dan 300 cm met uitgeklapte deuren en niet dieper dan 25 cm.
 • Reclame-uitingen zijn toegestaan. Deze moet u bevestigen aan de toegangspoorten. Hierbij mag u bovengenoemde maten niet overschrijden.
 • Toegangspoorten en reclame-uitingen moeten zijn verwijderd aan het einde van het strandseizoen. Bij het verwijderen mag geen schade ontstaan aan de openbare ruimte.

Uitzonderingen:

 • De gootlijn geeft de grens aan tussen flaneerzone en gevelzone.
 • De flaneerzone (tussen de gevelzone en het straatmeubilair) is bestemd voor het voetgangersverkeer en moet vrij blijven.
 • De gevelzone biedt gelegenheid tot het plaatsen van uitstallingen en terrassen.
 • De gevel wordt, waar van toepassing, gedefinieerd als de rechte lijn tussen de vooruitspringende dragende muren van de droogloop dan wel het bovenliggende parkeerdek.
 • Tussen de gevel(lijn) en de uitstalling moet minimaal 200 centimeter vrije doorloop te zijn.
 • De uitstalling mag zich maximaal uitstrekken tot aan de gootlijn.
 • Slechts als de ondernemers daar unaniem voor kiezen, is een andere zonering van de uitstallingen mogelijk.
 • Als vanaf de gevel tot aan de gootlijn een terras ligt, moet de uitstalling binnen het terras worden geplaatst.
 • De objecten, voorwerpen en uitstallingen mogen niet worden verankerd in de openbare straat.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070