Vergoeding planschade aanvragen

Denkt u dat u uw gebouw of grond minder waard is geworden door planologische wijzigingen? Dan kunt u bij de gemeente planschade melden. U vraagt dan om een vergoeding van de door u geleden schade.

U kunt een vergoeding voor planschade aanvragen als u denkt dat uw gebouw of stuk grond minder waard wordt door planologische wijzigingen. Voorbeelden van planologische wijzigingen zijn:

 • nieuw bestemmingsplan/beheersverordening
 • wijzigingsplan/uitwerkingsplan
 • afwijking (ontheffing)
 • omgevingsvergunning

In de praktijk gaat het vooral om schade veroorzaakt door afwijkingen en wijzigingen van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

 • Eigenaren van woningen of bedrijven die denken dat zij schade lijden door een planologische wijziging, kunnen bij het college van B en W een aanvraag voor vergoeding indienen.

Voorbeelden van schade

Voorbeelden van schade als gevolg van planologische wijzigingen:

 • Naast of achter uw huis komt er een nieuw gebouw. Dit zorgt bijvoorbeeld ervoor dat u aanzienlijk minder licht of privacy heeft.
 • U denkt dat uw huis minder waard is geworden omdat de bestemming van het park achter uw huis wijzigt in woongebied.

Na uw melding

Na uw melding beoordeelt de gemeente of uw aanvraag compleet is. Het kan zijn dat de gemeente u om nog meer informatie vraagt. Als alle informatie bij de gemeente binnen is, behandelt de gemeente uw aanvraag en beoordeelt ze of u een vergoeding krijgt.

 • Alleen eigenaren kunnen een vergoeding in planschade aanvragen. Bent u huurder dan kunt u geen vergoeding voor planschade aanvragen.
 • Alleen het minder waard worden van onroerende zaken (gebouwen en grond) en inkomensschade komen voor een vergoeding in aanmerking. Inkomensschade betekent hier bedrijfsschade in de vorm van omzetverlies.
 • Schade wordt alleen vergoed wanneer die schade: 1. niet voor uw rekening hoort te komen, en 2. niet al op een andere manier is vergoed. Bij aankoop of onteigening is de schade vaak al op een andere manier vergoed.
 • Een verzoek om in aanmerking te komen voor een vergoeding van planschade moet op tijd worden ingediend: binnen 5 jaar vanaf het moment dat het schadeveroorzakende besluit niet meer veranderd kan worden (onherroepelijk is geworden).

Voor uw melding heeft u de volgende gegevens nodig:

 • datum, straatnaam en omschrijving van uw schade
 • beschrijving oorzaak van de schade (hoe en waardoor de schade is ontstaan)
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Wanneer u wist of kon weten dat een voor u negatief planologisch besluit zou worden genomen, dan hoeft u geen aanvraag te doen want u krijgt dan geen vergoeding voor planschade.

Vul het formulier in en voeg de benodigde bijlagen bij. U ontvangt direct een ontvangstbevestiging.

De bijlagen die u met het digitale formulier meestuurt, kunnen in totaal maximaal 7,7 MB groot zijn. U kunt de bijlagen ook per e-mail sturen naar: Begin link: ag@denhaag.nl, einde link. , onder vermelding van uw naam, schadedatum en schadelocatie.

Planschade door aanleg Rotterdamsebaan

Voor planschade door de aanleg van de Rotterdamsebaan is er een apart formulier. Kijk hiervoor op de pagina Begin link: Schade melden door aanleg Rotterdamsebaan, einde link. .

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag planschade betaalt u een drempelbedrag van € 300. Nadat u uw verzoek hebt ingediend, ontvangt u hierover een brief van de gemeente. U moet betalen binnen de termijn die in de brief is genoemd, anders wordt uw verzoek niet behandeld en niet-ontvankelijk verklaard. Alleen als u een vergoeding van planschade krijgt, wordt het drempelbedrag teruggestort.

De behandeling van uw schademelding/aanvraag duurt minimaal 6 weken, maar het kan ook langer dan 1 jaar duren. Is de informatie die u opstuurt compleet? Dan kan uw verzoek sneller behandeld worden.

Behandeling en bezwaar bij planschade

ilt u weten wie uw verzoek beoordeelt? Of wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing (het besluit)? Kijk dan voor meer informatie op de pagina: Begin link: Beoordeling verzoek tegemoetkoming planschade, einde link. .

Eigen risico

In veel gevallen blijft een deel van de schade voor rekening van de aanvrager. Dit is 2 procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de waardevermindering van de onroerende zaak.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente per e-mail: Begin link: ag@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070