Kiescollege niet-ingezetenen

De gemeente ondersteunt het kiescollege voor niet ingezetenen. Dit kiescollege wordt voor het eerst verkozen in maart 2023 en stemt in mei voor de leden van de Eerste Kamer.

In maart wordt het eerste kiescollege niet-ingezetenen gekozen. Dit kiescollege niet-ingezetenen bestaat uit Nederlanders die in het buitenland wonen. De kiescollegeleden stemmen in mei voor de leden van de Eerste Kamer.

Het aantal kiescollegeleden wordt bepaald door het aantal kiezers dat zich voor deze kiescollegeverkiezing heeft geregistreerd vóór 1 februari 2023. In de eerste vergadering van het kiescollege na de verkiezing worden de leden beëdigd.

Vergaderingen en besluitenlijst

De belangrijkste vergadering van het kiescollege is die waarin de stemming voor de leden van de Eerste Kamer plaatsvindt. Aangezien de leden in het buitenland wonen, vinden de vergaderingen digitaal plaats, met uitzondering van de zitting waarbij de stemming en telling plaatsvindt voor de Eerste Kamerverkiezing.

De vergaderingen zijn Begin externe link: online live te volgen(Externe link), einde externe link. en achteraf terug te zien. Van iedere vergadering maakt de griffie een besluitenlijst.

Voorzitter en griffier van het kiescollege

De burgemeester van de gemeente Den Haag is de voorzitter van het kiescollege. De griffier ondersteunt het kiescollege bij haar taken.

Contact

Het kiescollege niet-ingezetenen wordt ondersteund door de griffier van de gemeente Den Haag, te bereiken via e-mail: Begin link: kc.griffie@denhaag.nl, einde link. .

Aanvaarden benoeming

Nadat op vrijdagochtend 24 maart 2023 tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau de verkiezingsuitslag is vastgesteld, ontvangen de gekozen kiescollegeleden hun benoeming. Zij ontvangen deze benoeming via de berichtenbox MijnOverheid of via hun gemachtigde afhankelijk van wat er is ingevuld op de instemmingsverklaring (formulier H 9).

Benoemde kiescollegeleden worden verzocht hun benoeming uiterlijk maandag 27 maart 2023 om 23.59 uur te aanvaarden. Dit is in verband met de beëdiging, die plaatsvindt tijdens de eerste vergadering op woensdag 29 maart 2023. Kiescollegeleden die hun benoeming niet op tijd hebben aanvaard, kunnen tijdens de vergadering niet beëdigd worden.

Gekozen kiescollegeleden moeten tegelijk met het aanvaarden van hun benoeming een verklaring overleggen met alle openbare betrekkingen die zij bekleden. De functies die kiescollegeleden vervullen naast het lidmaatschap van het kiescollege niet-ingezetenen worden openbaar gemaakt via deze website. Als kiescollegeleden bij hun kandidaatstelling geen gemachtigde hebben aangewezen, dan moeten zij tegelijkertijd ook een uittreksel uit het geboorteregister overleggen en een bewijs van Nederlanderschap.

Let op! Kiescollegeleden die gekozen hebben voor het ontvangen van hun benoeming via de berichtenbox MijnOverheid moeten zich tijdig abonneren op deze dienst. Om de benoemingsbrief te kunnen ontvangen, moet aangegeven zijn dat de ontvanger berichten van de gemeente Den Haag wenst te ontvangen. Voor het gratis abonnement op MijnOverheid is een BSN-nummer nodig.

Belangrijke data op een rij

Datum en tijd Activiteit
24 maart 10.00 tot 12.00 uur Uitslagvaststelling verkiezing kiescollege niet-ingezetenen (na uitslagvaststelling verkiezing Provinciale Staten) tijdens zitting centraal stembureau
24 maart middag Benoemde kiescollegeleden ontvangen hun benoemingsbrief via MijnOverheid of via hun gemachtigde.
24 – 27 maart Aanvaarden benoeming: retour sturen van formulier aannemen benoeming, de daarbij benodigde stukken en mededeling inzake openbare betrekkingen
27 maart Instructiesessie voor kiescollegeleden ter voorbereiding op deelname digitale vergadering (technische ondersteuning)
28 maart Geloofsbrievenonderzoek
29 maart 13.15 tot 16.00 uur 1e (digitale) vergadering kiescollege niet-ingezetenen: beëdiging; en vaststellen reglement van orde en gedragscode
30 mei 14.15 uur tot 17.00 uur met om 15.00 uur: stemming leden Eerste Kamer Fysieke vergadering in de raadzaal van het Stadhuis van de gemeente Den Haag

Kiescollegeleden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en reis- en verblijfkosten voor de fysieke zitting waarin de leden van de Eerste Kamer gekozen worden. Voor de inkomsten wordt een jaaropgave verstrekt door de gemeente. Kiescollegeleden moeten de inkomsten zelf opgeven en hun bewijzen voor uitgaven bewaren. De hoogte van de vergoedingen en de criteria voor declaratie van reis en verblijf zijn gebaseerd op de CAO Rijk.

Reis en verblijf voor stemming Eerste Kamer

Op 30 mei kiezen de kiescollegeleden de leden van de Eerste Kamer. Deze vergadering vindt plaats in Den Haag. Kiescollegeleden krijgen de kosten die zij voor de reis en overnachting maken vergoed. De hoogte van die vergoeding betreft de werkelijk gemaakte kosten. Ook ontvangen zij een onkostenvergoeding.

Vliegreis

Leden van het kiescollege kunnen enkel aanspraak maken op een vergoeding van gemaakte kosten van een vliegreis als hun reistijd met het openbaar vervoer naar Den Haag meer dan acht uur bedraagt. Onder openbaar vervoer wordt verstaan een reis per trein, veerboot, bus, metro of tram. Een reis per taxi valt niet onder het reizen met het openbaar vervoer.

Transfer

Voor de transfer van het vliegveld naar de overnachtingsplek wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Slechts bij uitzondering en na toestemming van de gemeente Den Haag is een vergoeding toe te kennen voor het gebruik maken van een alternatief vervoersmiddel, zoals een taxi.

Openbaar vervoer 

Voor het afreizen per openbaar vervoer geldt dat het kiescollegelid zelf mag kiezen in welke klasse gereisd wordt. Onder openbaar wordt vervoer verstaan een reis per trein, veerboot, bus, metro of tram. Een reis per taxi valt niet onder het reizen met het openbaar vervoer. 

Overnachting, inclusief ontbijt 

Een kiescollegelid mag maximaal 7 dagen vergoeding voor ontbijt, lunch, avondmaaltijd, kleine uitgaven en overnachting ontvangen. Als het kiescollegelid niet in staat is om de reis heen en terug binnen 7 dagen te maken, bijvoorbeeld gelet op het aanbod in vliegreizen, en het kiescollegelid het aannemelijk maakt dat het niet mogelijk is om binnen die termijn heen en terug te reizen naar de woonplaats, dan heeft het kiescollegelid maximaal recht op 10 dagen onkostenvergoeding.

Reis en verblijf boeken via VCK Travel

Benoemde kiescollegeleden kunnen hun reis en verblijf voor de stemming van de Eerste Kamer op 30 mei laten organiseren door VCK Travel. Als een kiescollegelid daarvan gebruik maakt, ontvangt dat lid niet alsnog een onkostenvergoeding voor deze kosten. 

Meer informatie is te lezen op de Begin externe link: projectpagina van VCK Travel(Externe link), einde externe link.. Of stuur een e-mail naar Nina Kersten, projectmanager VCK Travel, via Begin link: nina.kersten@vcktravel.nl, einde link. .

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de Begin externe link: regeling van het kiescollege niet-ingezetenen(Externe link), einde externe link..

Hier zijn vanaf 24 maart de agenda en de stukken te vinden van de eerste vergadering van het kiescollege niet-ingezetenen op woensdag 29 maart 2023 (13.15 tot 16.00 uur).

Contact griffie

Benoemde kiescollegeleden kunnen contact opnemen via e-mail: Begin link: kc.griffie@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070