Nadeelcompensatie aanvragen

Heeft u financiële of economische schade door werkzaamheden of besluiten van de gemeente? Vraag dan bij de gemeente nadeelcompensatie aan. Dat is vergoeding van schade die u heeft geleden.

De gemeente neemt maatregelen die nuttig en noodzakelijk zijn voor maatschappij en stad. Deze maatregelen kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor burgers of bedrijven. Wanneer uw bedrijf onevenredig (ongelijk) wordt getroffen door zo’n maatregel kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

Voorbeelden

U heeft minder omzet of inkomsten door werkzaamheden, besluiten of andere activiteiten van de gemeente. Denk hierbij aan het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur, zoals rioolvervanging of het voor onderhoud afsluiten van grote doorgaande wegen en bruggen. Hierdoor kan het zijn dat uw winkel of bedrijf tijdelijk minder of slecht bereikbaar is. Dat kan leiden tot schade zoals minder omzet of inkomsten. U kunt dan daarvoor nadeelcompensatie aanvragen.

Minimumbedrag

De schade moet wel boven het normale maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico uitkomen. Voor nadeelcompensatie geldt daarom een minimumbedrag van 8 tot 15 procent van de gemiddelde omzet en/of een minimumpercentage van 4 tot 8 procent voor kostenverhoging, gerekend over de afgelopen 3 jaren. Pas boven dit bedrag heeft u mogelijk recht op een vergoeding van uw verlies aan omzet of inkomsten.

Voorbeeldberekeningen van nadeelcompensatie

(PDF, 0 B)

Denkt u omzet- of inkomstenverlies te hebben door een project of werkzaamheden van de gemeente? Dan moet u de relatie tussen uw omzetdaling of inkomstenverlies en de werkzaamheden of het project aangeven.

Belangrijke voorwaarden voor nadeelcompensatie zijn:

 • De scha­de is meer dan € 1.000 als ondernemer, de schade is meer dan € 500 als particulier.
 • Er is een recht­streeks ver­band tus­sen het han­de­len van de ge­meen­te en uw scha­de.
 • De scha­de valt niet onder het nor­ma­le maat­schap­pe­lij­ke ri­si­co of het nor­ma­le on­der­ne­mers­ri­si­co. U moet on­e­ven­re­di­ge scha­de heb­ben door een be­sluit of han­de­ling van de ge­meen­te.
 • De scha­de moet niet voor­zien­baar (te voorzien of te verwachten) zijn. Voor­beeld van wel voor­zien­baar is: een on­der­ne­mer ves­tigt zich in een ge­bied waar werk­zaam­he­den worden gedaan en kon we­ten dat dit zou gaan ge­beu­ren.
 • Bent u on­der­ne­mer? Dan moet het om­zet­verlies zeker 8 tot 15 pro­cent zijn van de ge­mid­del­de jaar­om­zet van de 3 ja­ren vóór het jaar waar­in u de scha­de had. Ex­tra kos­ten die u heeft ge­maakt wor­den al­leen ver­goed als de kos­ten­stij­ging zeker 4 tot 8 pro­cent is van de ge­mid­del­de kos­ten op jaar­ba­sis.
 • U moet al het mo­ge­lij­ke heb­ben ge­daan om na­deel te voor­ko­men of te be­per­ken.
 • Er is geen an­de­re re­ge­ling waarmee u een scha­de­ver­goe­ding kunt krij­gen.
 • U moet alle documenten die nodig zijn bij de aanvraag en een vol­le­dig in­ge­vuld en on­der­te­kend aan­vraag­for­mu­lier op­stu­ren.

Lees alle voorwaarden in de Begin externe link: Beleidsregel nadeelcompensatie Den Haag 2022 (RIS313449)(Externe link), einde externe link..

Welke schade wordt vergoed?

Voor de volgende schade kunt u mogelijk nadeelcompensatie krijgen:

 • la­ge­re winst of in­ko­men door min­der om­zet
 • la­ge­re huur­in­kom­sten
 • la­ge­re op­brengst bij ver­koop van uw be­drijf of on­roe­ren­de zaak
 • kos­ten voor het be­per­ken of voor­ko­men van scha­de

Alleen als u een vergoeding krijgt kunt u ook de volgende kosten terugkrijgen:

 • nood­za­ke­lij­ke en re­de­lij­ke kos­ten voor het in­scha­ke­len van des­kun­di­gen (bij­voor­beeld voor ju­ri­di­sche bij­stand)
 • wet­te­lij­ke ren­te

Voor uw aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

 • datum, straatnaam en omschrijving van uw financiële schade (verlies aan omzet of inkomsten)
 • beschrijving hoe en waardoor de schade is ontstaan
 • de vermelding van de schadeperiode
 • verlies- en winstrekening over de 3 volle kalenderjaren vóór het startjaar van het project/de werkzaamheden
 • maandomzetcijfers en maandafgiften btw over de 3 volle kalenderjaren vóór het startjaar van het project/de werkzaamheden
 • maandomzetcijfers en maandafgiften btw van het jaar waarin de werkzaamheden werden gedaan:
  • in de periode waarin de werkzaamheden nog niet zijn gestart
  • tijdens het project/de werkzaamheden
 • volmacht, als u de nadeelcompensatie aanvraagt voor een ander
 • een berekening van het geleden nadeel

Vul het formulier in en voeg de bijlagen bij. U krijgt direct een ontvangstbevestiging.

De bijlagen die u met het digitale formulier meestuurt, kunnen in totaal maximaal 7,7 MB groot zijn. U kunt de bijlagen ook per e-mail sturen naar: Begin link: nadeelcompensatie@denhaag.nl, einde link. , onder vermelding van uw naam, schadedatum en schadelocatie.

Na uw aanvraag

De gemeente controleert of uw aanvraag compleet is. Het kan zijn dat zij nog meer informatie nodig heeft. Als alle informatie bij de gemeente binnen is, beoordeelt zij of u een vergoeding krijgt.

Hulp bij uw aanvraag

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met het loket nadeelcompensatie:

Gratis.

De behandeling van uw schademelding duurt minimaal 8 weken, met een mogelijkheid om deze termijn met 8 weken te verlengen. Hierbij is uitgegaan van een complete aanvraag, anders kan de beslistermijn tussentijds worden verschoven.

 • Bent u een nieuwe onderneming gestart of is de onderneming verhuisd naar een andere locatie? Dan kunt u alleen een vergoeding krijgen als de plannen van de gemeente nog niet bekend waren toen u daar uw onderneming begon. Anders had u de overlast kunnen voorzien (voorzienbaarheid). Daarom is het bijvoorbeeld ook niet mogelijk om een eventuele schadevergoeding over te dragen aan een nieuwe eigenaar. Dit wordt gezien als een nieuw bedrijf. Bij bedrijfsoverdracht binnen de familie is het in sommige gevallen wel mogelijk de nadeelcompensatie over te dragen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente per e-mail: Begin link: nadeelcompensatie@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070