Kwijtschelding belastingen aanvragen

Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Vraag kwijtschelding aan van gemeentelijke belastingen. U hoeft die dan misschien niet te betalen, of maar voor een deel.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor:

 • afvalstoffenheffing
 • hondenbelasting (alleen voor het bedrag voor de 1e hond)
 • onroerendezaakbelasting
 • rioolheffing eigenarendeel
 • liggeld voor woonschepen

U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor:

 • BIZ (bedrijven-investeringszone)
 • Parkeerbelasting
 • Leges
 • Toeristenbelasting
 • Rioolheffing gebruikersdeel
 • Boete overlast

U kunt kwijtschelding aanvragen als:

 • de aanslag nog niet is betaald
 • de aanslag niet langer dan 3 maanden geleden is betaald (of voor een deel is betaald).

Zelfstandig ondernemer

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u misschien (voor een deel) kwijtschelding krijgen als u:

 • een crediteurenakkoord heeft
 • een uitkering krijgt volgens het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ) en geen vermogen heeft. U kunt dan alleen kwijtschelding van privé-belastingen krijgen. Niet van zakelijke belastingen.

U heeft bij het aanvragen van kwijtschelding uw aanslagbiljet nodig.

Bij uw aanvraag moet u ook bijlagen meesturen. Met de gegevens van u en uw medebewoner(s). Kijk wat voor uw situatie geldt:

Stuur een kopie op van:

 • Loon- en/of uitkeringsoverzichten van u en/of uw medebewoner (bij wisselend inkomen, van de laatste 3 maanden).
 • Bent u student? Is (zijn) uw inwonende medebewoner(s)/kind(eren) student? Stuur dan ook de gegevens mee van:

  • de ontvangen studiefinanciering van Duo (het Bericht)
  • het bewijs (verklaring van inschrijving bij de onderwijsinstelling)

Om te zien hoeveel u kunt betalen, berekent de gemeente het verschil tussen uw inkomsten en uitgaven. Stuur een kopie op van de bewijzen van u en uw medebewoner(s) die voor uw situatie gelden.

 • De laatste huurverhoging en/of het jaaroverzicht van de openstaande hypotheek.

Hebben u en/of uw medebewoner(s) een gehandicaptenkaart? Of een Begin link: Wmo-vergoeding, einde link. voor het gebruik van de auto? Stuur dan een kopie mee.

Stuur het laatste overzicht mee van u en uw medebewoner(s) (niet van inwonende ouders en kinderen).

 • De volledige overzichten van de bank- en spaarrekening(en) of beleggingsrekening(en) van de laatste maand, waarop het begin- en huidig saldo van u en van uw medebewoner duidelijk te zien zijn.

U kunt kwijtschelding digitaal aanvragen met uw DigiD.

 • De gemeente probeert uw aanvraag binnen 13 weken na ontvangst te beoordelen. Ze kijkt hierbij naar uw bewijzen en ingevulde gegevens. Soms heeft de gemeente meer informatie nodig. Dan krijgt u een brief. Beantwoord deze binnen 14 dagen. Zo voorkomt u dat de gemeente uw aanvraag afwijst.
 • Als de gemeente uw aanvraag binnen heeft, krijgt u uitstel van betaling tot de gemeente een beslissing neemt. U krijgt binnen 10 dagen nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen een ontvangstbevestiging.

De gemeente toetst uw recht op kwijtschelding met de gegevens van het UWV, RDW en de Belastingdienst. Ook kijkt de gemeente naar uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).

De regels voor de controle staan in de:

 • Leidraad invordering gemeentebelastingen Den Haag 2017

 • Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Den Haag 2021

 • (Uitvoeringsregeling) Invorderingswet 1990

Bekijk hiervoor ook de pagina Begin link: Regelgeving zoeken, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070