Wet verplichte ggz Den Haag

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan kunnen zij hulp krijgen via het Meldpunt Wet verplichte ggz van de gemeente. Op deze pagina leest u wat er gebeurt nadat er een melding is gedaan.

Er is een melding over u gemaakt

Iemand maakt zich zorgen over u en heeft daarom een melding over u gedaan bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag. Bijvoorbeeld omdat die persoon denkt dat u in de war bent, of dat u niet goed voor uzelf kunt zorgen. Een medewerker van het meldpunt gaat hierover met u in gesprek. Misschien krijgt u verplichte zorg. Dat gebeurt als u geen hulp wilt, maar wel nodig heeft. De medewerker vraagt de melder wat er aan de hand is. De medewerker vraagt ook naar de persoonlijke gegevens van de melder. Deze heeft volgens de wet het recht om anoniem voor u te blijven.

Na de melding volgen er 6 stappen:

Het meldpunt maakt een eerste beoordeling van de melding en kijkt daarbij naar de volgende punten:

 • Gaat het om een ‘ernstig nadeel’?

  • Brengt u uzelf of anderen in gevaar?
  • Wordt uw veiligheid bedreigd?
  • Roept uw gedrag agressie op bij anderen?
  • Is de veiligheid van personen of goederen in gevaar?
 • Is er een vermoeden van een psychische stoornis?
 • Kan het zijn dat u geen vrijwillige hulp wilt?

Om de melding verder te beoordelen, doet het meldpunt een verkennend onderzoek. Een medewerker neemt dan contact met u op en stelt u een aantal vragen. Als u hiermee instemt, stelt het meldpunt eventueel ook een aantal vragen aan uw huisarts. Of aan andere hulpverleners. Zo kan het meldpunt inschatten of u verplichte zorg nodig heeft.

De gemeente wil zoveel mogelijk voorkomen dat u tegen uw zin in zorg krijgt. Geestelijke gezondheidszorg wordt dan ook alleen verplicht als dit echt niet anders kan.

Het verkennend onderzoek moet binnen 2 weken klaar zijn.

Denkt het meldpunt na het verkennend onderzoek dat verplichte zorg nodig is? Dan dient de gemeente een verzoek in bij het Openbaar Ministerie om verplichte zorg voor te bereiden.

Het Openbaar Ministerie beoordeelt dit verzoek. Is het verzoek voldoende onderbouwd? Dan schakelt het Openbaar Ministerie de geneesheer-directeur in van een ggz-instelling in de regio. Deze wijst een onafhankelijke psychiater aan die een medische verklaring schrijft.

De geneesheer-directeur vraagt u om een zorgplan te maken. In een zorgplan omschrijft u uw situatie en geeft u aan welke afspraken er gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld afspraken over gedrag, medicijngebruik en veiligheid. U krijgt hulp bij het maken van een goed zorgplan.

De geneesheer-directeur beoordeelt de situatie opnieuw na het lezen van het zorgplan. Als u in het plan goed aangeeft hoe u uw problemen gaat aanpakken, is verplichte zorg niet nodig. U kunt dan vrijwillig zorg krijgen. Maar het kan ook dat de geneesheer-directeur aan het Openbaar Ministerie meldt dat uw zorgplan niet goed is onderbouwd. Of dat u geen zorgplan heeft gemaakt.

U wordt ook gevraagd om een zelfbindingsverklaring te maken. Hierin geeft u aan hoe lang u zorg wilt ontvangen. En waar u zorg wilt krijgen. De geneesheer-directeur stuurt het medisch rapport, het zorgplan en de zelfbindingsverklaring naar de officier van justitie.

De officier van justitie beoordeelt op basis van het medisch rapport, het zorgplan en de zelfbindingsverklaring of er aan de voorwaarden voor verplichte zorg is voldaan. Als dit zo is, vraagt de officier van justitie een zorgmachtiging aan bij de rechter.

De rechter beslist binnen 3 weken of er verplichte zorg moet komen. U kunt niet in hoger beroep gaan tegen het besluit van de rechter.

Ik heb een melding over iemand gemaakt

Het meldpunt start een verkennend onderzoek: is (verplichte) hulp nodig en zo ja welke? Gedwongen hulp ontvangen, is ingrijpend. Daarom bekijkt het meldpunt of vrijwillige zorg mogelijk is. Is vrijwillige zorg niet mogelijk, maar is er wel hulp nodig? Dan vraagt de gemeente een zorgmachtiging bij de officier van justitie. De officier toetst het verzoek. Vindt de officier van justitie dat het aan de voorwaarden voldoet, dan legt deze het verzoek voor aan de rechter. Die beslist of de persoon verplichte zorg moet krijgen.

Na de melding

Vanwege de privacy van de betrokkene, krijgt u geen informatie over hoe uw melding wordt opgepakt. Uitzondering hierop zijn meldingen die worden gedaan door ‘essentiële naasten’. Dat zijn:

 • ouders
 • echtgenoten
 • geregistreerde partners
 • wettelijk vertegenwoordigers van de betrokkene
 • naasten die essentieel zijn vanwege de continuïteit van zorg

Doorzettingsmacht

Als essentiële naaste heeft u doorzettingsmacht. Dat betekent dat u zelf een verzoek kunt indienen als de gemeente of de officier van justitie dat niet doen. U kunt dat schriftelijk doen bij de gemeente of de officier van justitie.

 1. Als de gemeente geen verplichte zorg aanvraagt bij het Openbaar Ministerie, kunt u de officier van justitie schriftelijk verzoeken om dit wel te doen.
 2. Als de officier van justitie geen verplichte zorg aanvraagt bij de rechtbank, kunt u als ‘essentiële naaste’ de officier van justitie schriftelijk verzoeken om dit wel te doen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070