Gemeentelijke meldcode huiselijk geweld

Bent u professional en vermoedt u geweld in huiselijke kring? Dan bent u verplicht dit te melden via de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode helpt u om goed te reageren op dit soort signalen.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een 5-stappenplan. Hierin
staat wat u als professional het beste kunt doen als u vermoedens heeft van huiselijk geweld of
kindermishandeling.

Meldcode in 5 stappen

De meldcode bestaat uit 5 stappen:

  1. Breng signalen in kaart.
  2. Overleg met een collega. Raadpleeg eventueel Begin externe link: Veilig thuis(Externe link), einde externe link..
  3. Ga in gesprek met de betrokkene(n).
  4. Weeg af om het over huiselijk geweld of kindermishandeling gaat. Raadpleeg bij twijfel altijd Begin externe link: Veilig thuis(Externe link), einde externe link..
  5. Beslis of u zelf hulp wilt organiseren of melding doet.

Melding maken als professional

Wilt u als professional vervolgens melding maken van huiselijk geweld? Neem dan contact op met Begin externe link: Veilig thuis(Externe link), einde externe link. .

Melding maken als burger

Heeft u als burger vermoedens van huiselijk geweld? Neem dan contact op met de meldlijn Veilig thuis via telefoonnummer 0800 – 2000. Dit nummer is gratis en altijd bereikbaar.

Over de meldcode

Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Begin externe link: wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling(Externe link), einde externe link. . Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode die op maat gemaakt is voor de eigen organisatie. Ook de gemeente Den Haag heeft een eigen stappenplan gemaakt. De gemeente heeft aandachtsfunctionarissen getraind. Zij ondersteunen hun collega’s en professionals in het veld in het gebruik van de meldcode.

Meer informatie

Lees meer over Begin link: hulp en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070