Subsidie bewonersinitiatieven veiligheid aanvragen

De gemeente vindt bewonersinitiatieven voor veiligheid belangrijk. Bewonersinitiatieven die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid van buurten in Den Haag kunnen daarom in aanmerking komen voor een subsidie.

De subsidie is bedoeld voor de kosten die de bewonersinitiatieven maken voor hun activiteiten. Denk aan kosten voor kleding, zaklampen of kantoorartikelen.

Buurtpreventieteams, buurtinterventieteams, straatvertegenwoordigers of nachtpreventieteams.

Bekijk alle initiatieven in het Begin link: overzicht bewonersinitiatieven veiligheid, einde link. .

Voor uw aanvraag moet u een van de volgende documenten meesturen:

 • Een recent ondertekend convenant waarin de afspraken zijn vastgelegd die u met de politie, het stadsdeel en eventuele andere partijen heeft gemaakt.
 • Of het verslag van de evaluatiebijeenkomst waaruit blijkt dat de samenwerkingsafspraken uit het bestaande convenant opnieuw zijn bevestigd.

Daarnaast moet u een recente deelnemerslijst (met adresgegevens) van uw bewonersinitiatief veiligheid meesturen.

Vraag de subsidie aan met het Aanvraagformulier subsidie bewonersinitiatieven veiligheid.

Aanvraagformulier bewonersinitiatieven veiligheid 2023

(PDF, 0 B)

Print het formulier, vul het in en onderteken het (door een rechtspersoon).

Stuur het met de benodigde bijlagen bij voorkeur gescand naar e-mailadres: Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. .

U kunt het formulier ook per post sturen naar:

Burgemeester en wethouders
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? PEP Den Haag kan u daarbij helpen. Lees meer informatie op de Begin externe link: website van PEP Den Haag(Externe link), einde externe link..

U moet de waarderingssubsidie met een inhoudelijk verslag verantwoorden. Uit dit inhoudelijk verslag moet blijken dat aan de verplichtingen is voldaan. Naast dit verslag levert u ook een overzicht aan van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten.

Controlelijst Evaluatiebijeenkomst

Om u te helpen bij het maken van het verslag van de evaluatiebijeenkomst met de ondertekenaars van het convenant staat hier een controlelijst. De onderwerpen uit deze lijst moeten terugkomen in uw verslag. Zet in het verslag ook wie er bij de vergadering waren en van welke organisatie ze zijn.

Geef in uw verslag aan:

 • Uit hoeveel personen uw team bestaat.
 • Hoeveel personen er bij elke ronde meelopen.
 • Of uw team tijdens de ronde te herkennen is (bijvoorbeeld door het dragen van dezelfde kleding, petjes of badges).

Geef in uw verslag aan:

 • Hoe vaak uw team surveilleert (periode aangeven).
 • Of uw team op een vaste dag en tijd surveilleert, en zo ja, wanneer.
 • Of er teamgenoten vertrokken zijn of bijgekomen (periode aangeven).
 • Of uitbreiding van uw team noodzakelijk of gewenst is.
 • Wat u doet u aan de bekendheid van uw team in de wijk.
 • Of u aan ledenwerving doet (activiteiten noemen).
 • Of uw team het afgelopen jaar meedeed aan campagneactiviteiten van de politie. En zo ja, aan welke campagneactiviteiten.
 • Of uw team aanwezig is bij buurtactiviteiten, zoals een straatfeest of braderie.
 • Of er extra inzet van uw team is tijdens oud en nieuw of bij andere evenementen.
 • Welke uitgaven u dit jaar heeft gedaan en hoe dit bedrag zich verhoudt met de inkomsten.

Zet in het verslag of:

 • Afspraken met de medeondertekenaars van het convenant zijn gewijzigd. Zo ja, noem de wijzigingen.
 • Uw team doorgaat met de activiteiten.

Geef aan hoe vaak u overlegt met politie, gemeente, woningcorporaties of andere partners/instanties, en hoe deze samenwerking verloopt.

Hoe meldt u misstanden bij uw partners?
Geef voor iedere partner (politie, gemeente, woningcorporatie of andere organisatie) op hoe u de melding doet. Bijvoorbeeld via een app, per e-mail, telefonisch of persoonlijk.

 • Zet in het verslag of leden van het Bewonersinitiatief Veiligheid het afgelopen jaar een cursus of opleiding volgden. Geef aan wie welke training of opleiding deed.
 • Als er binnen uw team behoefte is aan een training of scholing over een onderwerp of bepaald gebied kunt u dit in het verslag opnemen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070