Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen aanvragen

Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor het verbeteren van hun accommodatie via de Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen (IAS).

Deze subsidie is bedoeld voor:

 • de belangrijkste voorzieningen (zoals kleedkamers, velden en kantines)
 • het toevoegen van maatschappelijke functies
 • energiebesparende maatregelen
 • aanpassingen om de toegankelijkheid te verbeteren

Heeft u interesse in deze subsidie? Maak dan eerst een afspraak voor een intakegesprek. Stuur hiervoor een e-mail naar Begin link: ias@denhaag.nl, einde link. . Tijdens dit intakegesprek krijgt u uitleg over de mogelijkheden van de IAS. Zij bespreken uw situatie met u en de informatie die u bij uw aanvraag nodig heeft.

Voor de aanvraag van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • Alleen een sportvereniging (of beheerstichting) die officieel in Den Haag gevestigd is en aangesloten is bij een sportbond van NOC*NSF, kan de subsidie aanvragen.
 • De vereniging moet financieel en organisatorisch draagkrachtig zijn. Dit moet blijken uit een vitaliteitsonderzoek van de gemeente Den Haag 2020 en de meest recente jaarrekening.
 • Als de vereniging meerdere keren deze regeling heeft gebruikt, mag het totale bedrag niet hoger zijn dan € 500.000 over de afgelopen 4 jaar*.
 • De aanvraag moet passen bij toekomstige gemeentelijke stedenbouwkundige ontwikkelingen.
 • De aanvraag moet passen binnen de ontwikkeling van de sport in Den Haag.
 • De investering moet moet een gebruiksgarantie hebben van ten minste 10 jaar.
 • De werkzaamheden mogen niet al gegund en/of gestart zijn.

* Samenwerkende sportverenigingen kunnen aanspraak maken op een hoger maximaal subsidiebedrag van € 750.000 (2-3 sportverenigingen) en € 1.000.000 (meer dan 3 sportverenigingen) voor activiteiten die vallen onder A en E in onderstaande tabel.

In de Begin externe link: Subsidieregeling investeringen accommodaties sportverenigingen Den Haag 2021(Externe link), einde externe link. leest u meer over de voorwaarden.

Project Beschrijving Maximale subsidie per 4 jaar Percentage subsidie van subsidiabele projectkosten
A, B, C, D * Het vervangen van een sportaccommodatie, het bouwkundig beter geschikt maken van de sportaccommodatie voor multifunctioneel gebruik en/of het verbeteren van de toegankelijkheid van de sportaccommodatie. € 500.000 45%
E en F * Het vervangen of het bouwkundig verbeteren van kleedkamers. € 500.000 55%
G Het treffen van energiebesparende maatregelen op een sportaccommodatie € 500.000 60%
Subsidiabele projectkosten: alle uitgaven voor de uitvoering van het project, min de terug te ontvangen btw.

* Samenwerkende sportverenigingen kunnen aanspraak maken op een hoger maximaal subsidiebedrag van € 750.000 (2-3 sportverenigingen) en € 1.000.000 (meer dan 3 sportverenigingen) voor activiteiten die vallen onder A en E.

Beschikbaar budget

Voor de subsidie was in totaal € 2.000.000 beschikbaar.

 • totaal gebruikt budget: € 16.077
 • aangevraagd budget: € 85.461
 • beschikbaar budget: € 1.898.462

Tussenstand in januari 2023.

Gegevens

Controleer of u alle onderstaande gegevens heeft voordat u de aanvraag doet.

Soort gegevens Beschrijving
Algemene gegevens Volledige naam Statutair Haagse instelling,
Kamer van Koophandel nummer,
Bankrekeningnummer,
Bond waarbij vereniging is aangesloten,
Deelname vitaliteitsonderzoek van gemeente Den Haag.
Gegevens bestuur Namen van voorzitter, secretaris en penningmeester.
Projectgegevens Contactgegevens projectleider,
Start- en einddatum project,
Project A, B, C, D, E, F of G
Eigendomssituatie accommodatie,
Schriftelijke toestemming eigenaar voor de verbetering van de accommodatie,
Voldoet het project aan bestemmingsplan,
Is het project vergunningsplichtig en is deze vergunning aangevraagd,
Beschrijving subsidieaanvraag.
Geraamde kosten totale investering Bedragen inclusief en exclusief btw,
Is de vereniging btw-plichtig voor (onderdelen van) het project waar subsidie voor wordt aangevraagd.

Mee te sturen bijlagen

Voor een volledige aanvraag moet u de volgende documenten meesturen:

 1. Samenvatting van de aanvraag, ondertekend door voorzitter, secretaris en penningmeester. De vereniging ontvangt deze samenvatting per e-mail zodra het aanvraagformulier is ingediend. Alleen een volledig ingevuld en ondertekend formulier wordt in behandeling genomen.
 2. Een jaarrekening over het afgelopen jaar die is goedgekeurd door:
  1. de Algemene Ledenvergadering als de vereniging de aanvraag doet.
  2. het bestuur als de beheerstichting de aanvraag doet.
 3. Bankafschrift.
 4. Een compleet ingevulde vragenlijst voor het Vitaliteitsonderzoek sportverenigingen Den Haag 2020.
 5. Een uittreksel van de Kamer van Koophandel van maximaal 3 maanden oud, met daarop de namen van de huidige bestuursleden.
 6. Een door het bestuur ondertekend verslag van de (Buitengewone) Algemene Ledenvergadering met akkoord voor de activiteiten op de sportaccommodatie en de investering van het project. Bij aanvragen die bedoeld zijn voor meerdere functies van de accommodatie: aangevuld met een akkoord van de organisaties die gebruik gaan maken van de sportaccommodatie.
 7. Minimaal 3 gespecificeerde, en vergelijkbare, offertes die zijn opgesteld volgens de eisen uit de VCA-checklist aannemers, per projectdeel, met onderbouwing van de keuze voor deze offertes. Bij aanvragen onder de € 10.000 is 1 offerte genoeg.
 8. Eigendomssituatie: een huur- of bruikleenovereenkomst, afhankelijk van de situatie bedoeld in artikel 1:5 van de subsidieregeling.
 9. Een akkoordverklaring voor nieuwbouw of verbouw van de eigenaar van de grond, als dat niet de gemeente Den Haag is.
 10. Een verklaring van de eigenaar van de grond waaruit blijkt dat de uit te voeren activiteit een investering is met een minimale levensduur van 10 jaar.
 11. Een vergunning, voor zover dat verplicht is voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Voor activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, waarvoor een vergunning niet verplicht is, volstaat een beschrijving waaruit blijkt dat de activiteiten voldoen aan het meest actuele bestemmingsplan.
 12. Een beschrijving waaruit blijkt dat de activiteiten bijdragen aan een betere aansluiting van vraag en aanbod van sportaccommodaties voor de betreffende sport in Den Haag.
 13. Begroting en dekkingsplan.
 14. Statuten.
 15. Jaarverslag.
Wanneer meerdere partijen gebruikmaken van dezelfde sportaccommodatie en besluiten een gezamenlijke aanvraag in te dienen, dient aanvullende informatie te worden aangeleverd. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de sportconsulent.

Afhankelijk van de aard van de activiteit kunnen er nog aanvullende documenten worden gevraagd.

Heeft u ondersteuning of een voorbeeldformat nodig? Bijvoorbeeld van een begroting of een dekkingsplan van de verbouwing? Neem dan contact op met Begin link: ias@denhaag.nl, einde link. .

Zijn alle documenten compleet ontvangen en akkoord? Dan stuurt Sportsupport uw dossier meteen door naar het centrale subsidiebureau van de gemeente. Op dat moment is de subsidieaanvraag definitief.

Als de subsidieaanvraag definitief is, ontvangt u binnen 3 maanden schriftelijk bericht of u de subsidie krijgt. Pas als u deze schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, mag de bouw worden gegund en/of starten.

Deze aanvraag moet geprint en ondertekend worden opgestuurd. Alleen een volledig ingevuld en ondertekend formulier wordt in behandeling genomen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070