Nieuw Waldeck: opknapplannen

Het opknapplan voor Nieuw Waldeck is klaar. Daarin staat wat de gemeente de volgende jaren in de wijk doet om de buitenruimte te verbeteren. De plannen horen bij programma Opknapplannen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve.

De gemeente heeft geld om de wijk op te knappen. In het najaar 2019/voorjaar 2020 maakten de bewoners van Nieuw Waldeck samen met de gemeente een plan. Bekijk dit plan via Begin externe link: RIS-nummer 306367(Externe link), einde externe link..

Nieuw Waldeck
Nieuw Waldeck

Opknapplan

In Nieuw Waldeck gaat de gemeente:

 • de toegang van de wijk, de Maurice Ravelweg, opnieuw indelen. Er komen parkeerplaatsen bij en de keerlus wordt groener
 • de Italiaanse buurt opnieuw indelen. Het groen en de verkeersroutes worden opgeknapt. Bomen en struiken worden gesnoeid en er komen voetpaden door het groen. Langs het Strausspad komt een voetpad.
 • de straten en pleinen waar de bestrating door wortels van bomen kapot is gegaan rechtleggen of vernieuwen
In Nieuw Waldeck staan veel bomen. In veel gevallen drukken de wortels van deze bomen de bestrating kapot (wortelopdruk). Dit komt doordat een boom te weinig ruimte heeft om te groeien. De gemeente vindt het belangrijk dat bomen blijven staan. Daarom kijkt de gemeente eerst of de boom meer ruimte kan krijgen. Als dat echt niet lukt, wordt de boom gekapt omdat veiligheid belangrijk is. Voor elke boom die gekapt wordt, komt een nieuwe boom terug. Dat kan een andere boom op een andere plek zijn. Want de gemeente zoekt de juiste boom op de juiste plaats. Soms betekent meer ruimte voor bomen minder ruimte voor bijvoorbeeld parkeren.

Projecten

In Nieuw Waldeck voert de gemeente de volgende 5 projecten uit:

Met dit project deelt de gemeente de Italiaanse buurt opnieuw in.

 • De straat, parkeerplaatsen en het groen krijgen een nieuwe indeling.
 • Er komen meer verschillende soorten planten en bomen.
 • Bij het opnieuw indelen van de buurt pakt de gemeente meteen het probleem van de wortelopdruk aan. De gemeente vervangt betonnen stenen door gebakken stenen.

Planning

Op 24 juni 2021 presenteerde de gemeente het schetsontwerp voor de Italiaanse buurt. De reacties uit de buurt zijn verwerkt in het voorontwerp.

Het voorontwerp lag tot 2 oktober 2022 ter inspraak. Na 2 oktober 2022 worden de reacties verwerkt in een Nota van Beantwoording en wordt het definitieve ontwerp door het college vastgesteld. De uitvoering staat gepland voor het najaar van 2023.

De prijzen van grondstoffen en materiaal zijn gestegen. Het project wordt hierdoor een stuk duurder dan verwacht. Daarom is gekozen om de werkzaamheden in de Italiaanse Buurt in 2 fases te verdelen. Dit betekent dat de gemeente het noordelijke deel van de Rossinilaan (vanaf de kruising Puccinistraat tot de Mozartlaan) later uitvoert.

In dit project pakt de gemeente de Maurice Ravelweg en de keerlus aan.

 • De weg wordt smaller voor extra parkeerplaatsen.
 • Er komen stenen in plaats van asfalt.
 • Er komen verkeersdrempels. Daardoor wordt het veiliger.
 • De oude keerlus gaat weg.
 • Het terrein wordt groener.
 • Er komen meer bomen zodat de straat beter aansluit bij het park.
 • Op verzoek van de jeugdraad krijgt de speeltuin een graffitimuur.

Planning

De gemeente maakt in oktober 2021 een Schetsontwerp (SO). Dit schetsontwerp is half mei 2022 klaar. Er volgt dan een bewonersavond voor een toelichting op het schetsontwerp. De uitvoering is eind 2023.

In dit project maakt de gemeente van de Binnentuinen en Buitentuinen eenrichtingswegen. De weg en de stoep wordt aan éen kant smaller. Daardoor komt er ruimte voor parkeerplaatsen aan beide kanten van de weg. De bomen komen tussen de parkeerplaatsen. De stenen worden opnieuw gebruikt.

Planning

Het is nog niet bekend wanneer dit project wordt uitgevoerd.

In dit project knapt de gemeente het groen op tussen de Duits-Oostenrijkse en Italiaanse buurt en rondom het King Olivereiland. De gemeente:

 • snoeit de bomen en struiken. De bomen hebben dan meer ruimte.
 • vernieuwt voetpaden en straatmeubels (zoals bankjes).
 • maakt nieuwe voetpaden door het groen.
 • knapt de Blauwe speeltuin op en de speeltuinen rondom het King Olivereiland.
 • maakt een voetpad langs het Strausspad.
 • maakt een brug voor langzaam verkeer tussen het Strausspad en het King Olivereiland
 • maakt een duidelijke scheiding tussen de wandel- en fietsroutes.

Er is veel groen langs de paden en het water. Samen met een ecoloog kijkt de gemeente naar de waarde voor de natuur en neemt dit mee in het ontwerp.

Planning

 • Wethouder Bredemeijer opende op 24 februari 2022 de vernieuwde stappalen bij het King Olivereiland in Nieuw-Waldeck.
 • Het voorontwerp Strausspad is klaar. Op 17 maart 2022 zijn de plannen gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. Het ontwerp is te bekijken op de website van het Wijkberaad: Begin externe link: www.nieuwwaldeck.info(Externe link), einde externe link.. Het ontwerp voor de Strausspaden wordt naar verwachting in juni dit jaar gedurende 6 weken ter inzage gelegd. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor eind 2023.
 • Het voetpad Mozartlaan en groen langs het water (versnellingsprojecten) Dit wordt medio 2022 uitgevoerd.
Groenzone King Oliviereiland
Groenzone King Oliviereiland

De gemeente vervangt de straten die door wortels van bomen kapot zijn. Ook knapt zij in de buurten de wegen op.

Planning

Het onderhoud van de wegen in de Franse buurt is gestart. Het probleem met de boomwortels is in het najaar van 2022 aangepakt. In de Amerikaanse buurt verwacht de gemeente begin 2023 te starten.

Kosten

De gemeente heeft € 6.275.000 om Nieuw Waldeck op te knappen. De volgende 3 jaar besteedt zij € 500.000 per jaar aan het onderhouden van de wegen.

Het geld is voor het opknappen van de wijk. Het is niet voor extra controles op wetten en regels. En ook niet om problemen rond afval of te hard rijden op te lossen.

Huiseigenaren of woningcorporaties moeten zelf zorgen voor hun eigen grond en wat daarop staat.

Het geld voor projecten die niet doorgaan, gebruikt de gemeente voor een volgend project. Een project dat de bewonerscommissie of bewoners eerder kozen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het opknapplan voor Nieuw Waldeck? Stuur een e-mail naar Begin link: nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl, einde link. . De planningen houden geen rekening met onverwachte gebeurtenissen tijdens het werk. Op deze pagina staat de nieuwste informatie.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070