Leerplicht: veelgestelde vragen

De afdeling Leerlingzaken krijgt regelmatig vragen. Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen over leerplicht.

De school mag een leerplichtige leerling uitschrijven als:

  • de leerling is ingeschreven op een andere school
  • de leerling een vrijstelling van schoolinschrijving heeft
  • de leerling een startkwalificatie heeft behaald

De school mag een leerling niet uitschrijven omdat de leerling vaak voor langere periodes afwezig is. De school moet dit wel melden bij de leerplichtambtenaar.
De school mag een leerplichtige leerling ook niet uitschrijven tijdens het schooljaar omdat de leerling niet genoeg vooruit gaat op school.

De school mag een leerling wel uitschrijven als de leerling een aantal keer is geschorst en dit niet hielp. Hiervoor moet een procedure worden gevolgd. Ook dan geldt dat de leerling pas wordt uitgeschreven nadat hij op een andere school is ingeschreven.

Nee. In Nederland is de leerplicht gekoppeld aan een schoolplicht. Kinderen zijn verplicht om fysiek op een school of onderwijsinstelling aanwezig te zijn. Ook ouders met een onderwijsbevoegdheid mogen hun kinderen dus niet thuis lesgeven, tenzij ouders zijn vrijgesteld van de inschrijfplicht.

In verband met het coronavirus is het momenteel soms nodig dat leerlingen thuis onderwijs volgen. Meer informatie hierover staat op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..

Ja, als deze school is erkend door het ministerie van Onderwijs. Lees meer informatie op Begin externe link: de website van de Inspectie van het Onderwijs(Externe link), einde externe link..

Nee. Leerplichtige en kwalificatieplichtige kinderen moeten elke dag naar school als het geen vakantie is. Een wereldreis is voor de Leerplichtwet geen reden om verlof of vrijstelling te geven. Ook niet als ouders zelf over een onderwijsbevoegdheid beschikken. En ook niet als school bereid is om werk mee te geven.

Nee. De directeur van de school kan soms wel verlof overwegen. Voor topsporters zijn er scholen voor voortgezet onderwijs, de Begin externe link: LOOT-scholen(Externe link), einde externe link. (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport). Deze scholen hebben een aangepast lesprogramma voor jonge sporttalenten. Zo is het makkelijker om school en sport te combineren.

Een school moet een aangemeld kind in principe toelaten. Er zijn 3 redenen voor een school om een kind te weigeren:

  • De school kan niet de zorg en het onderwijs bieden dat het kind nodig heeft.
  • de school of de klas / groep is vol.
  • er dreigt ernstige verstoring van de rust en orde op school als het kind wordt toegelaten.

Bijzonder scholen (dat zijn scholen met een specifieke religieuze, levensbeschouwelijke of pedagogische grondslag) mogen een kind weigeren op basis van godsdienstige of levensbeschouwelijke gronden.

Voor het mbo gelden andere regels. Een jongere wordt in principe toegelaten tot de mbo-opleiding van zijn of haar keus als hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de jongere is uiterlijk op 1 april aangemeld bij de opleiding;
  • de jongere voldoet aan de eisen voor een vooropleiding;
  • de jongere doet mee aan een kennismakingsgesprek of volgt een proefles. Dit zijn intakeactiviteiten. Deze activiteiten zijn verplicht.

Er zijn uitzonderingen waarbij een mbo-opleiding een jongere mag weigeren bij de aanmelding, ook als de jongere op tijd is aangemeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als er meer aanmeldingen voor een opleiding zijn dan plekken.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070