Social return bouwblokken

De 11 gemeenten in de arbeidsregio Haaglanden en Zuid-Holland Centraal werken samen aan social return. De gemeenten gebruiken allemaal dezelfde bouwblokken.

De 11 gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De gemeenten werken samen om de volgende 2 redenen:

  • meer eenduidigheid voor werkgevers
  • meer eenduidigheid bij gemeenschappelijke inkoop

Het bouwblokkenschema hieronder is van kracht op aanbestedingen met een social return verplichting.

Bouwblokkenschema regio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

1. Creëren van banen*

Bouwblok Invulling Waarde per jaar op basis van 36 uur
Zonder uitkering Werkzoekend zonder uitkering** € 5.000
Zonder uitkering Jongeren zonder startkwalificatie € 10.000
Leerling / student stage Stagiair mbo, hbo € 5.000
Leerling / student stage Stagiair VSO/PrO € 7.500
Leerling / student stage Leerwerkbaan mbo BBL maximaal niveau 2 (dienstverband maximaal 24 maanden) € 25.000
Leerling / student stage Leerwerkbaan mbo BBL niveau 3 en hoger (dienstverband maximaal 36 maanden) € 15.000
Met uitkering WW € 10.000
Met uitkering WIA € 20.000
Met uitkering Participatiewet € 30.000
Met uitkering Banenafspraak (ook: Wajong, WsW, doelgroepregistratie) € 50.000
Bonus 55+ € 10.000
Bonus Opleidingskosten en bijzondere begeleidingskosten Gemaakte kosten
Bonus Dienstverband VSO/ Praktijkonderwijs (na een stage van minimaal 6 maanden) € 25.000
Bonus Dienstverband arbeidsbeperking inclusief Individuele Plaatsing en Steun (IPS)*** € 10.000

* Kandidaat telt maximaal 12 maanden mee. Kandidaat met arbeidsbeperking telt maximaal 24 maanden mee. Kandidaat gestart binnen 12 maanden voorafgaand aan contract mag meetellen.
** Niet-uitkeringsgerechtigde, persoon als bedoeld in de wet, artikel 6, lid 1 onder a.
*** Niet van toepassing op Banenafspraak en WIA.

2. Investeren of participeren in kandidaatontwikkeling

Bouwblok Invulling Waarde per jaar op basis van 36 uur
Social returnproject Co-creatief project gericht op kandidaatontwikkeling Waarde traject
Sociaal inkopen Bij het SW-bedrijf of een door de regio erkende sociaal ondernemer Betaalde factuur

Bent u sociaal ondernemer en wilt u in aanmerking komen voor een social returnproject? Voor aanmelden en informatie over de voorwaarden kunt u contact opnemen per e-mail: Begin link: sociaalondernemen@denhaag.nl, einde link. .

3. Maatschappelijke activiteit gericht op arbeidsparticipatie

Maatschappelijke activiteit gericht op arbeidsparticipatie

Bouwblok Invulling Waarde per jaar op basis van 36 uur
Maatschappelijke activiteit Op basis van een plan van aanpak € 1.000 per dag of waarde van het traject

Toelichting bouwblokken

Iedere doelgroep heeft in het bouwblokkenmodel een fictieve waarde. De bouwblokken bieden diverse mogelijkheden om social return in te vullen. De opdrachtnemer maakt op basis hiervan zelf een plan van aanpak in overleg met Begin link: Den Haag Werkt, einde link. . Het plaatsen van kandidaten heeft de voorkeur. Projecten gericht op kandidaatontwikkeling zijn ook mogelijk.

Bij het opstellen van de fictieve waarden is onderscheid gemaakt in waardering tussen gemeentelijke (hoge waarde) en niet gemeentelijke (lage waarde) doelgroepen. Ook is rekening gehouden met de mate van inspanning voor de begeleiding van de doelgroep (de afstand tot de arbeidsmarkt).

Belangrijke uitgangspunten social return

Social return is een uitvoeringsvoorwaarde bij gemeentelijke inkoop. Social return kan worden toegepast op in principe alle aanbestedingen: diensten en werken, maar ook leveringen en subsidies. Social return is maatwerk: werkplekken hebben de voorkeur, maar ook activiteiten gericht op arbeids- of maatschappelijke participatie van de bouwblokkendoelgroepen kunnen (in samenspraak met Den Haag Werkt en Werkgeversservicepunten) worden gehonoreerd.

Toelichting stagiaires en leerlingen

Social return wordt toegepast op uiteenlopende aanbestedingen. Om voldoende ruimte te bieden aan opdrachtnemers om social return te kunnen invullen op hun opdrachten, is het mogelijk om ook mbo-ers BOL en hbo-stagiaires in te zetten. Zij hebben wel een lagere bouwblokkenwaarde dan mbo-ers BBL en PrO / VSO. Deze laatstgenoemde doelgroepen zijn voor gemeenten een belangrijke doelgroep, waarop ook taakstellingen zijn geformuleerd.

Verduurzamen in dienst namens doelgroepen bouwblokken

Werkzoekenden en leerlingen (alle bouwblok-doelgroepen) die maximaal 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van een contract – mits op de opdracht werkend of aan de opdracht gerelateerd – in dienst zijn genomen tellen mee voor de social return invulling van de opdrachtnemer. Deze maatregel is in werking gekomen in reactie op de Participatiewet en de banenafspraken. Stapeling van verschillende maatregelen rondom de arbeidsparticipatie van werkzoekenden en arbeidsbeperkten voor de ondernemer wordt hiermee voorkomen. Daarnaast geeft het ruimte aan het duurzaam in dienst nemen van personen uit de social return doelgroepen. Voor detacheerders creëert het de mogelijkheid om maximaal 12 maanden iemand te kunnen plaatsen op meerdere social return opdrachten (iemand is immers langer doelgroep van social return, er wordt niet alleen gekeken naar de arbeidssituatie van de persoon de dag voordat het contract inging) en poolvorming is daardoor mogelijk. Het is door deze maatregel ook mogelijk duurzame plaatsingen te realiseren door kandidaten regionaal in te zetten (op meerdere opdrachten van meerdere gemeenten).

Toelichting Maatschappelijke activiteiten

Er zijn diverse mogelijkheden voor wat betreft maatschappelijke activiteiten. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsparticipatie van de social return doelgroepen. Bijvoorbeeld het bieden van een sollicitatietraining, voorlichting aan scholen, beschikbaar stellen van kantoorruimten aan startende ondernemers, participeren aan re-integratievoorzieningen etcetera. Voor activiteiten die in tijd uitgedrukt kunnen worden, is een richtbedrag van maximaal € 1.000 per dag toegekend (een dagdeel betreft voorbereiding + uitvoering).

Opleidingskosten

Gemeenten uit Haaglanden en Zuid-Holland Centraal hechten aan duurzame uitstroom. Dit betekent dat voor geplaatste kandidaten eventuele aangeboden opleidingen / certificaten (in overleg met Den Haag Werkt en Werkgeversservicepunten) toegerekend kunnen worden aan social return. Het is belangrijk dat de opleiding die wordt ingezet bijdraagt aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van de social return kandidaat.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070