Wat doen raadscommissies?

In een raadscommissie vertegenwoordigen raadsleden hun fractie bij de behandeling van specifieke onderwerpen, zoals werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, sport, welzijn of verkeer.

De Haagse raad telt 5 raadscommissies: Bestuur, Leefomgeving, Ruimte en Samenleving. Daarnaast is er nog een Rekeningencommissie.

Wat doet een raadscommissie?

Een raadscommissie adviseert de raad over besluiten die de gemeenteraad moet nemen. Commissieleden spreken ook over het beleid van het college en de uitvoering hiervan. In de commissie wordt niet gestemd. Dat gebeurt in de raad. Het standpunt van de fractie in de commissie is vaak bepalend voor de stemming in de raad.

Tijdens commissievergaderingen kunnen raadsleden technische en feitelijke vragen stellen om informatie te verkrijgen. Het politieke debat hierover wordt in de raadsvergadering gevoerd. De raadscommissie adviseert de raad over besluiten die door de gemeenteraad moeten worden genomen.

Aantal leden van een raadscommissie

Een commissie heeft gemiddeld 35 leden. Raadsleden kunnen in meerdere commissies zitten. In één commissie mogen maximaal 5 raadsleden per fractie zitten. Dit geldt voor fracties met 5 of meer leden. Voor fracties met minder dan 5 leden geldt dat er maximaal 4 leden in 1 commissie mogen zitten.

Hoe werkt een raadscommissie?

De voorzitter van de commissie stelt een voorlopige agenda samen voor een openbare vergadering van de commissie. De leden van de commissie kunnen hiervoor onderwerpen aandragen, zoals initiatief- en raadsvoorstellen, brieven van wethouders, brieven van burgers, beleidsnota’s en actuele maatschappelijke thema’s. Een stuk komt alléén op de agenda als hiervoor een duidelijke motivering wordt gegeven door de fracties en als de commissie hiermee instemt. De commissie kan wethouders of de burgemeester uitnodigen voor een vergadering om voorstellen van het college toe te lichten of om vragen te beantwoorden.

Een commissievergadering bijwonen

De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als zaken van individuele burgers worden behandeld, is dit gedeelte van de vergadering besloten.

Naast een openbare vergadering kan een commissie ook samenkomen in een werkbespreking of hoorzitting. In het Begin externe link: vergaderschema van de raad en commissies(Externe link), einde externe link. staan de vergaderdata. U vindt hier ook de volledige agenda’s en achterliggende stukken.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070