Voorwaarden voor een burgerinitiatief

Lees over wie gebruik kan maken van het burgerinitiatief, welke voorwaarden daaraan verbonden zijn en hoe de behandeling van een burgerinitiatief verloopt.

Voorwaarden

 • Een burgerinitiatief moet altijd gaan over een onderwerp waarover de gemeente een besluit mag nemen. Dus niet over bijvoorbeeld de hoogte van de uitkeringen of de huurtoeslag, want daar beslist het rijk over.
 • Een burgerinitiatief mag niet gaan over de gemeentelijke organisatie, gemeentelijke procedures, de gemeentebegroting, gemeentelijke belastingen of over personen.
 • Een burgerinitiatief is niet bedoeld om ‘herhaling van zetten’ mogelijk te maken. Heeft de raad in de afgelopen 2 jaar al een besluit genomen over een bepaald onderwerp, dan kan daarover geen burgerinitiatief worden ingediend.

Spelregels

 • Alle inwoners van Den Haag van 14 jaar en ouder kunnen een burgerinitiatief indienen.
 • Initiatiefvoorstellen moeten de steun hebben van een voldoende aantal Hagenaars van 14 jaar en ouder. Die steun moet blijken uit een handtekeningenlijst die bij het burgerinitiatief wordt gevoegd of door de digitale ondersteuningen via petities.nl.
 • Hoeveel ondersteuningsverklaringen nodig zijn hangt ervan af of het burgerinitiatief buurtgericht, wijkgericht of stedelijk is.

Soort burgerinitiatief en aantal ondersteuningsverklaringen

 • Initiatief voor de buurt: 250 handtekeningen.
 • Initiatief voor de wijk: 1.000 handtekeningen.
 • Initiatief voor de stad: 2.500 handtekeningen.
 • Referendum: 10.000 handtekeningen.

Verdere voorwaarden

 • De handtekeningen zijn alleen geldig als alle ondertekenaars ook hun naam, adres en geboortedatum invullen. Digitale ondersteuningsverklaringen via petities.nl zijn ook geldig. Ook hier geldt dat alle gegevens ingevuld moeten zijn.
 • Een dubbele ondersteuning, via petities.nl en op de handtekeningenlijst is niet geldig. Deze ondertekening wordt eenmaal geteld.
 • U maakt gebruik van de formulieren die de gemeente speciaal voor het burgerinitiatief heeft gemaakt. Dat zijn er twee: 1 voor het beschrijven van uw voorstel en 1 voor het verzamelen van handtekeningen en/of u maakt gebruik van het Haagse loket voor het digitaal indienen en ondersteunen van een burgerinitiatief via Begin externe link: denhaag.petities.nl(Externe link), einde externe link.. Bij het gebruik van denhaag.petities.nl moet u ook het formulier voor het beschrijven van uw voorstel in te dienen (aanvraagformulier Burgerinitiatief). Op deze wijze is de informatie hetzelfde als op papier. Dit formulier wordt als u op petities.nl een burgerinitiatief openzet voor ondertekening naar uw e-mail gestuurd. U kunt dit formulier invullen en naar Begin link: burgerinitiatief@denhaag.nl, einde link. of per post sturen naar de griffie.
 • Uw burgerinitiatief moet minstens 1 en maximaal 3 ‘vertegenwoordigers’ hebben. Met die personen neemt de gemeente contact op voor de behandeling van het burgerinitiatief.
 • Uw burgerinitiatief geeft concreet en duidelijk aan, welk besluit de raad volgens u moet nemen. Daarbij wordt kort aangegeven wat het overnemen van uw voorstel voor de buurt, de wijk of de stad oplevert.
 • U geeft (globaal) aan hoeveel uitvoering van uw voorstel kost.

In de Begin externe link: Verordening burgerinitiatief(Externe link), einde externe link. vindt u een volledige lijst van de situaties waarin een burgerinitiatief niet mogelijk is. U kunt deze lijst uitprinten of afhalen bij de gemeente Den Haag in het stadhuis.

Ondersteunen en indienen op papier

De formulieren die u nodig heeft om uw burgerinitiatief te beschrijven en om handtekeningen te verzamelen kunt u hier downloaden. U kunt ze ook afhalen of opvragen bij de stadsdeelkantoren Centrum en Escamp of opvragen per telefoon: 14070. Belangrijk is dat u de formulieren volledig invult.

 • Download het aanvraagformulier burgerinitiatief. Op dit formulier schrijft u wat uw voorstel inhoudt en wie de vertegenwoordigers zijn. Vergeet niet een motivatie en de geschatte kosten op het formulier te vermelden.

Aanvraagformulier burgerinitiatief

(PDF, 68,2 KB)
 • Download het ondersteuningsformulier burgerinitiatief. Op dit formulier zetten de ondersteuners van uw voorstel hun handtekening. Tip: Beschrijf op elk ondersteuningsformulier kort uw voorstel.

Ondersteuningsformulier burgerinitiatief

(PDF, 42,5 KB)

Heeft u de informatie compleet en alle handtekeningen verzameld, dan stuurt u het hele pakket naar de gemeente. U doet dat met een brief aan de voorzitter van de raad (dat is de burgemeester):

Gemeente Den Haag
t.a.v. de burgemeester
Postbus 19157
2500 CD Den Haag

Digitaal indienen en ondersteunen

Per 1 maart 2011 kunt u gebruik maken van het Haagse loket op de website petities.nl. Daarmee kunt u Haagse burgerinitiatieven digitaal indienen en ondersteunen. Op de pagina Begin link: Digitaal indienen en ondersteunen van een burgerinitiatief, einde link. leest u hoe het indienen en ondersteunen van een burgerinitiatief via petities.nl werkt.

Wat gebeurt er na indiening met uw burgerinitiatief?

De burgemeester bepaalt of uw voorstel voldoet aan alle eisen: zijn er voldoende handtekeningen, is het voorstel concreet genoeg, is het toegelicht en zit er een overzicht van de kosten bij?

Binnen 14 dagen na inlevering ontvangt u schriftelijk bericht of uw burgerinitiatief aan de eisen voldoet. Is dat (nog) niet het geval, dan wordt uitgelegd wat er nog moet gebeuren en krijgt u nog 4 weken de tijd om de gebreken te verhelpen.

De gemeenteraad ontvangt het burgerinitiatief zodra de burgemeester heeft vastgesteld dat het aan alle eisen voldoet. In zijn eerstvolgende vergadering beslist de raad over de manier waarop het voorstel wordt behandeld.

Drie mogelijkheden

Als uw voorstel in de raad is behandeld, kunnen er 3 dingen gebeuren:

 • De raad besluit om het voorstel meteen op de raadsagenda te plaatsen.
 • De raad besluit om eerst de mening van het college te vragen.
 • Het burgerinitiatief wordt aan de orde gesteld in een raadscommissie.

Uiterlijk 8 weken nadat de raad heeft beslist hoe het burgerinitiatief wordt behandeld, neemt hij een besluit over het voorstel dat via het burgerinitiatief aan hem is gedaan. Deze termijn kan 1 keer met 4 weken worden verlengd.

Het voorstel in de raad

De vertegenwoordigers van het burgerinitiatief krijgen een uitnodiging om de raadsvergadering bij te wonen waarin het burgerinitiatief wordt besproken. De burgemeester kan hen vragen om hun voorstel toe te lichten en vragen van raadsleden te beantwoorden.

Als de raad over de uitvoering van het burgerinitiatief heeft besloten, volgt binnen 2 weken schriftelijk bericht.

 • Als de raad uw voorstel niet overneemt, wordt dat toegelicht.
 • Als de raad uw voorstel wel overneemt, krijgt u informatie over wanneer met de uitvoering van uw voorstel wordt gestart. Ook hoort u bij wie u terecht kunt voor informatie over de uitvoering van uw voorstel.

Kortom

 • U levert het burgerinitiatief in: binnen 2 weken volgt bericht.
 • De raad neemt het in behandeling: binnen 8 tot 12 weken wordt een besluit genomen.
 • De raad neemt een besluit: binnen 2 weken hoort u de uitslag.

Binnen 3 tot 4 maanden weet u of en wanneer met uitvoering van uw voorstel wordt gestart. (Als u uw burgerinitiatiefvoorstel inlevert in de maanden augustus of juli duurt de procedure 1 tot 2 maanden langer).

Vergeet vooral niet…

 • duidelijk aan te geven wat de raad volgens u zou moeten besluiten
 • kort toe te lichten welk voordeel de buurt, de wijk of de stad heeft bij het voorstel dat u doet
 • globaal aan te geven wat de uitvoering van uw voorstel kost
 • gebruik te maken van de formulieren die de gemeente heeft gemaakt, voor het beschrijven van het burgerinitiatief en voor het verzamelen van handtekeningen
 • alle gegevens die op de formulieren worden gevraagd volledig in te vullen
 • de handtekeningen te laten zetten op de van de gemeente verkregen formulieren of het initiatief te laten ondersteunen via het Haagse loket op petities.nl. Een dubbele ondersteuning (op papier en via de website) is niet geldig.
 • op de handtekeningformulieren aan te geven welk voorstel daarmee wordt ondersteund
 • te controleren of het juiste aantal handtekeningen is bijgevoegd
 • en/of te controleren of op petities.nl het juiste aantal ondersteuningen is ingediend

Ook andere manieren

Het burgerinitiatief is een manier om uw wensen en ideeën aan de gemeente over te brengen. U kunt dat ook op andere manieren doen, zoals:

 • Een brief schrijven of een e-mail sturen aan de raad, het college, de burgemeester of een wethouder.
 • Het spreekuur van de burgemeester of een wethouder bezoeken.
 • Inspreken in een vergadering van de raad of een raadscommissie.

Uw idee kan worden opgepakt en door de gemeente verder uitgewerkt. Die uitwerking kan verschillen van uw oorspronkelijke plan. Het burgerinitiatief heeft als voordeel dat uw idee ook herkenbaar blijft als uw idee. Ambtenaren veranderen er niets aan zonder uw toestemming.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Griffie:

Postbus 19157
2500 CD Den Haag
onder vermelding van ‘burgerinitiatief’


Telefoon: (070) 353 31 31
E-mail: Begin link: burgerinitiatief@denhaag.nl, einde link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070