Bezwaar maken Sociale Zaken

Leyweg 813 2545 HA Den Haag Telefoon: (070) 752 53 00 Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaar indienen. Bijvoorbeeld over het besluit van uw Wmo-aanvraag, uitkering of maatregel.

Wilt u bezwaar maken over een besluit van de gemeente over Belastingzaken, een parkeerbon of overige zaken? Daar zijn Begin link: andere bezwaarprocedures, einde link. voor.

Digitaal bezwaar indienen

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen met uw DigiD via onderstaand formulier.

Voor een snellere afhandeling van uw bezwaar kunt u het besluit en de bewijsstukken alvast inscannen. U mag deze stukken ook per post of e-mail nasturen.

Bij het invullen van het formulier kunt u maximaal 10 minuten stoppen, daarna zijn de gegevens weg. Heeft u meer tijd nodig? Kies dan in het formulier onderaan elke pagina voor ‘Opslaan en later verder gaan’. Als u dan uw e-mailadres doorgeeft, krijgt u een link. Via deze link heeft u maximaal 48 uur om het formulier af te maken en te verzenden. Let op: alleen afgeronde stappen (menu-items) blijven bewaard!

Schriftelijk bezwaar indienen

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Stuur uw bezwaarschrift dan aan:

Burgemeester en wethouders van Den Haag

Afdeling Bezwaar en Beroep, Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten

Postbus 12610

2500 DK Den Haag

Wilt u uw bezwaarschrift aanvullen of intrekken?

Dan kunt u een bericht sturen naar bovenstaand adres. U kunt uw bezwaarschift niet telefonisch of per e-mail indienen, aanvullen of intrekken.

Bezwaar maken voor iemand anders?

Dan moet diegene u een machtiging geven. Stuur de machtigingsbrief mee met uw schriftelijke of digitale bezwaarschrift. Een voorbeeld van een machtiging staat hieronder.

Voorbeeld van een machtiging

(PDF, 7,1 KB)

Wat staat er in een bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift staan in ieder geval de volgende gegevens:

  • de datum
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • uw Burgerservicenummer (BSN)
  • tegen welk besluit uw bezwaar maakt (vermeld het kenmerk en onderwerp van het besluit)
  • stuur een kopie mee van het besluit
  • geef de reden waarom u het niet eens bent met het besluit (de grond van het bezwaar) en stuur de bewijsstukken mee
  • stuur een eventuele machtigingsbrief mee
  • uw handtekening (heeft u digitaal uw bezwaar ingediend dan vervangt de DigiD uw handtekening)

Voorbeeld van een bezwaarschrift

(PDF, 256,1 KB)

Op tijd bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na het besluit van de gemeente een bezwaar indienen. Zijn de 6 weken verlopen? Dan kunt u geen bezwaar meer indienen. Ook niet als u op vakantie bent geweest. Wilt u bezwaar maken, maar wilt u nog wat uitzoeken? Dan kunt u een pro forma bezwaar indienen. Bij een pro forma bezwaarschrift maakt u in ieder geval bezwaar tegen het besluit. U kunt dan later uw redenen voor het bezwaar opsturen naar burgemeester en wethouders. U hoort van de gemeente tot wanneer u uw redenen uiterlijk kunt nasturen.

Uitstel van de beslissing

Door het indienen van een bezwaar stelt u de werking van de beslissing niet uit. Het besluit is dus nog steeds geldig.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Na ontvangst van uw bezwaar krijgt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens neemt de gemeente uw bezwaar in behandeling. Dit duurt maximaal 12 weken. Deze termijn gaat in de dag nadat de 6 weken voor het indienen van een bezwaar voorbij zijn.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Bezwaar en Beroep, Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten:

Leyweg 813

2545 HA Den Haag

Telefoon: (070) 752 53 00

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070