Openbaar Register geldelijke vergoedingen aan commissieleden niet zijnde raadsleden

De gemeente houdt in een openbaar register bij welke commissies zijn ingesteld en welke vergoeding de leden ontvangen voor het bijwonen van een vergadering.

De plicht om het openbaar register bij te houden staat in de ‘Verordening geldelijke vergoedingen aan commissie­leden niet zijnde raadsleden’ die op 30 juni 2011 door de raad is vastgesteld. Bekijk de Begin externe link: Verordening geldelijke vergoedingen aan commissieleden (RIS180567)(Externe link), einde externe link..

Hierin staat ook dat de gemeenteraad kan beslissen om een hogere vergoeding vast te stellen dan het maximum wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In het raadsbesluit van 20 september 2012 heeft de raad dit gedaan. Bekijk het Begin externe link: Voorstel inzake geldelijke vergoedingen aan commissieleden niet zijnde raadsleden voor zover deze het toegestane maximum overstijgen (RIS250222)(Externe link), einde externe link..

Jaarlijks kan de minister van binnenlandse zaken de hoogte van de vergoedingen aanpassen met behulp van een indexcijfer (zie ook de Verordening). Deze wijzigingen staan in een circulaire aan de gemeenten.

Vergoedingen per 1 januari 2023

 • Tarief A. (laag) € 73,61 per bijeenkomst
 • Tarief B. (middel) € 135,57 per bijeenkomst
 • Tarief C. (hoog) € 181,85 per bijeenkomst

Uitzonderingen

 • Tarief D1. € 245,34 per bijeenkomst
 • Tarief D2. € 276,00 per bijeenkomst
 • Tarief D3. € 368,01 per bijeenkomst
 • Tarief D4. € 145,03 per uur

De bedragen zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 20 september 2012 zijn in dit overzicht geactualiseerd op grond van de circulaires van:

Overzicht commissies

Aan de leden van de volgende commissie(s) wordt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding per vergadering toegekend volgens bovenstaand tarief.

A. Laag

 • Toetsingscommissie woonruimteverdeling
 • Commissie Loosduinen
 • Leden Cliëntenraad Sociaal Domein
 • Adviesraad voor sport
 • Commissie bestuurlijke integriteit college Den Haag 2022
 • Partnerraad voor Zuidwest

B. Middel

 • Commissie evenementen
 • Commissie bezwaarschriften sociale werkvoorziening
 • Haagse visitatiecommissie emancipatie
 • Adviescommissie culturele activiteiten broedplaatsen
 • Voorzitters Cliëntenraad Sociaal Domein

C. Hoog

 • Commissie preventief fouilleren
 • Klachtencommissie sociale zaken en werkgelegenheidsprojecten
 • Adviescommissie voor de toetsing van de verenigbaarheid van functies van raadsleden
 • Adviescommissie culturele projecten
 • Adviescommissie innovaties in het onderwijs Den Haag 2017

Uitzonderingen

D1. Aan de leden van de volgende commissie(s) wordt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding per vergadering toegekend volgens bovenstaand tarief.

 • Commissie Algemene bezwarencommissie personeelsbesluiten
 • Adviescommissie bezwaarschriften
 • Commissie Van Werk Naar Werk
 • Adviescommissie meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur
 • Centrale Waarderingscommissie
 • Centrale Inpassingscommissie
 • Adviescommissie individueel moreel rechtsherstel voor geïnterneerden uit Nederlands-Indië

D2. Aan de vice-voorzitter(s) van de volgende commissie(s) wordt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding per vergadering toegekend volgens bovenstaand tarief.

 • Adviescommissie bezwaarschriften

D3. Aan de voorzitter(s) van de volgende commissie(s) wordt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding per vergadering toegekend volgens bovenstaand tarief.

 • Commissie Algemene bezwarencommissie personeelsbesluiten
 • Adviescommissie bezwaarschriften
 • Adviescommissie individueel moreel rechtsherstel voor geïnterneerden uit Nederlands-Indië

D4. Aan de leden van de volgende commissie(s) wordt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding per vergadering toegekend volgens bovenstaand tarief.

 • Welstands- en monumentencommissie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070