Procedure en plaatsing ondergrondse afvalsorteerstraatjes

De gemeente plaatst de komende jaren afvalsorteerstraatjes. Een afvalstraatje is een serie ondergrondse containers waarmee bewoners afval makkelijk gescheiden kunnen inleveren. Lees stap voor stap wat er vooraf gaat aan de plaatsing en hoe de procedure is.

Voorbereidend onderzoek

Net als bij de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers moet de gemeente bepalen welke locaties geschikt zijn voor een ondergronds afvalsorteerstraatje. Zo’n locatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De parkeerdruk in de wijk moet lager zijn dan 90%. Dat betekent dat minder dan 90% van de beschikbare parkeerplekken op het moment van tellen bezet is.
  • Op de locatie zijn bij voorkeur al inzamelvoorzieningen (containers) aanwezig.
  • De loopafstand van de voordeur van een bewoner naar een afvalsorteerstraatje is bij voorkeur niet meer dan 400 meter.
  • Een afvalsorteerstraatje komt het liefst op knooppunten, bijvoorbeeld dichtbij supermarkten of scholen.
  • Het is bij voorkeur niet nodig voor de plaatsing van een afvalsorteerstraatje bomen te kappen of te verplanten of kabels, leidingen, rioleringen, lichtmasten, HTM-masten en bovenleidingen te verplaatsen.

Om vast te stellen of een locatie geschikt is, onderzoekt de gemeente de bodem op obstakels zoals kabels, leidingen of rioolbuizen. Dat gebeurt door proefsleuven te graven. Bewoners krijgen hier een brief over. Tijdens het graven geldt een tijdelijk parkeerverbod. De aannemer brengt markeringen op de grond aan zodat duidelijk is welk gebied onderzocht wordt. De markeringen zijn bijna altijd groter dan de ruimte die de containers misschien later innemen.

Ontwerp-plaatsingsplan en inspraak

Als locaties geschikt bevonden zijn, worden ze ingetekend in een ontwerp-plaatsingsplan. Na goedkeuring van het ontwerp-plaatsingsplan door het college van burgemeester en wethouders ligt het plan 6 weken ter inzage. In deze periode kan iedereen een reactie (zienswijze) sturen naar de gemeente. Zorg dat uw reactie binnen de aangegeven periode bij de gemeente binnenkomt. Reacties die buiten de zienswijzeperiode worden ingediend, worden niet meegenomen. Heeft u een idee voor andere locaties? Geef deze aan in uw reactie.

U kunt een gratis abonnement nemen op de Begin externe link: e-mailservice voor bekendmakingen van de overheid(Externe link), einde externe link..

U kunt digitaal een zienswijze indienen via dit formulier:

U kunt uw (anonieme) zienswijze ook indienen door:

  • een e-mail te sturen naar Begin link: oracs@denhaag.nl, einde link. onder vermelding van ‘zienswijze’, gevolgd door de titel van het ontwerp-plaatsingsplan
  • schriftelijk uw zienswijze door te geven bij burgemeester en wethouders van Den Haag, afdeling Opdrachtgeving Stadsbeheer. Onder vermelding van ‘Zienswijze afvalsorteerstraatjes ontwerp plaatsingsplan’, gevolgd door de titel van het ontwerp plaatsingsplan
  • mondeling uw zienswijze kenbaar te maken via het telefoonnummer 14070

Verwerken zienswijzen

Na de zienswijzeperiode verwerkt de gemeente alle reacties. Ideeën voor andere locaties worden onderzocht. Het is mogelijk dat de gemeente hiervoor opnieuw proefsleuven graaft.

Nota van antwoord en definitief plaatsingsplan

In een nota van antwoord beschrijft de gemeente hoe met de zienswijzen is omgegaan. Het college van burgemeester en wethouders stelt het uiteindelijke plaatsingsplan met de nota van antwoord vast. Bewoners die een zienswijze hebben ingediend, krijgen daarover een brief.

Beroep

Als het college het uiteindelijke plaatsingsplan vastgesteld heeft, kunnen bewoners die een zienswijze hebben ingediend en eventuele nieuwe belanghebbenden beroep indienen bij de Raad van State. De periode van beroep is 6 weken. In het collegebesluit staat vermeld hoe u in beroep kunt gaan. De gemeente is verplicht om de uitspraak van de Raad van State te volgen.

Doelstelling

De doelstelling van het ‘Huishoudelijk Afvalplan Den Haag 2016-2020’ (HAP) is dat Hagenaars 35% van hun afval scheiden zodat het duurzaam afvalbeheer in Den Haag verder verbetert. Eén van de maatregelen daarvoor is het uitbreiden van het aantal zogenaamde afvalsorteerstraatjes. De gemeente wil in elke wijk een afvalsorteerstraat. Zo kan een bewoner binnen ongeveer 400 meter van zijn voordeur glas, papier, karton, textiel, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken gescheiden weggooien. Het besluit om ondergrondse afvalsorteerstraatjes aan te leggen is vastgelegd in de Begin externe link: Beleidsregel plaatsing ondergrondse afvalsorteerstraatjes Den Haag 2018(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070