Subsidie stimuleren vrijwilligerswerk informele zorg Den Haag aanvragen

De gemeente ondersteunt vrijwilligersorganisaties die informele zorg bieden. Informele zorg is zorg voor kwetsbare inwoners in de stad, die niet officieel geregeld is. Bijvoorbeeld een maatjesproject tegen eenzaamheid of schulden. Of een vrijwillig juridisch loket voor dak- en thuislozen.

Is uw vrijwilligersorganisatie actief binnen de informele zorg? En voldoet u aan alle voorwaarden? Maak dan gebruik van deze subsidieregeling.

U kunt een aanvraag indienen in de periode van 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarin u de activiteiten wilt uitvoeren, tot 30 september van het jaar waarin u de activiteiten wilt uitvoeren. U kunt slechts 1 keer in de 2 jaar subsidie ontvangen en uw activiteiten moeten plaatsvinden in een kalenderjaar. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000 per aanvraag.

Vrijwilligersorganisaties in de informele zorg die:

 • een stichting of vereniging zijn
 • gevestigd zijn in Den Haag
 • actief zijn in minstens 2 Haagse stadsdelen
 • minimaal 70% van het jaarlijks totaal aantal manuren besteden aan vrijwilligerswerk voor niet-medische ondersteuning aan kwetsbare Hagenaars. (een manuur is het werk dat 1 persoon in 1 uur kan doen)
 • gericht zijn op het vergroten van de zelfredzaamheid van de doelgroep en deelname aan de Haagse samenleving

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten voor:

 • het werven van vrijwilligers
 • het trainen of ontwikkelen van vrijwilligers
 • het versterken van de begeleiding van vrijwilligers
 • het versterken of professioneel maken van het vrijwilligersbeleid
 • het vergroten van de flexibilisering van de inzet van vrijwilligers

In de Begin externe link: subsidieregeling Stimuleren vrijwilligerswerk informele zorg Den Haag 2021 (RIS307479)(Externe link), einde externe link. leest u welke kosten niet in aanmerking komen voor deze subsidie. U vindt daar ook voorbeelden van activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen.

 • Een activiteitenplan met:

  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt
  • een zo precies mogelijke beschrijving van de doelen en de resultaten die uw organisatie met de te subsidiëren activiteiten wil behalen en hoe de activiteiten aan die doelen bijdragen
  • een beschrijving van hoe uw organisatie de activiteiten beoordeelt (evalueert) en de resultaten die zij wil behalen inzichtelijk maakt
  • een beschrijving waarin staat in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar inwoners en de doelen of beleidsterreinen die de gemeente heeft vastgesteld
  • een overzicht van de organisaties waarmee uw organisatie samenwerkt bij het uitvoeren van de activiteiten
  • een overzicht van het aantal vrijwilligers binnen uw organisatie, het totaal aantal manuren en het deel (absoluut en procentueel) van het totale werk dat door vrijwilligers wordt gedaan
  • het werk dat vrijwilligers doen voor uw organisatie
  • of uw organisatie in het bezit is van een keurmerk voor vrijwilligersorganisaties.
 • Een begroting en een dekkingsplan van de kosten van de activiteiten met daarin:

  • hoeveel subsidie u aanvraagt
  • het (bank)rekeningnummer waarop de subsidie gestort kan worden
  • een opgave van alle andere subsidies of bijdragen van overheden, (private) vermogensfondsen of personen die voor deze activiteiten zijn ontvangen of aangevraagd, en de status daarvan
  • een specificatie van verrekenbare en niet-verrekenbare btw

U vraagt voor het eerst de subsidie aan

U heeft ook nodig:

 • een kopie of scan van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie of scan van een recent rekeningafschrift (bedragen mag u onzichtbaar maken)
 • een kopie of scan van de actuele statuten

Digitaal aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen via het aanvraagformulier:

Aanvragen per post

U kunt de subsidie ook schriftelijk aanvragen. Stuur uw aanvraag en alle bijlagen onder vermelding van Subsidieregeling stimuleren vrijwilligerswerk informele zorg Den Haag 2021 naar:

College van burgemeester en wethouders
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

Is de aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen 12 weken een besluit op uw aanvraag. Als er extra informatie nodig is, neemt de gemeente contact met u op.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070