Raad stemt in met openbare ruimte omgeving Stadhuis

De Haagse gemeenteraad sprak woensdag 9 en donderdag 10 februari onder meer over de Vervangingsopgave openbare ruimte omgeving Stadhuis, het uitvoeringsplan openbare laadinfrastructuur voor elektrische personenauto’s, het bestedingsvoorstel 2022 Enecomiddelen energietransitie en het voorstel ‘Wensen en bedenkingen’ ten aanzien van de samenwerkings-, uitvoerings- en schadevergoedingsovereenkomst ten behoeve van de aanleg WarmtelinQ Vlaardingen- Den Haag.

Ook sprak de raad over het implementatieplan Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord, de aanwijzing lokale omroep Den Haag, het initiatiefvoorstel 0.0% Alcoholreclame, vaststelling van het bestemmingsplan Maestro, het beleidskader Verbonden partijen en het Haags Hotelbeleid 2021.

Verder is gesproken over het investeringskrediet noodzakelijke upgrade VAB Apeldoornselaan en de grondexploitatie en MVA-exploitatie bij projectdocument Twickelstraat Zijpendalstraat. Hierna zijn twaalf commissiedebatten afgerond en werd de vergadering geschorst tot donderdag 10 februari om 10 uur.

Op donderdag sprak de raad over de halfjaarrapportage Amare, de zienswijze tussenevaluatie MRDH, het gewijzigd projectdocument Dreven-Gaarden-Zichten, het voorstel inzake intrekken besluit aanwijzing van de Dreven tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht, de vaststelling verordening tot 7e wijziging van de algemene legesverordening en de nota van uitgangspunten Koninklijke Conservatorium locatie.

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. Deze raadsvergadering spraken zeven inwoners in.

Vervangingsopgave openbare ruimte omgeving Stadhuis

De vergadering ving aan met de bespreking van het voorstel van het college voor de vervangingsopgave openbare ruimte omgeving Stadhuis. Dit betreft een vervangingsopgave van hoofdzakelijk het natuursteen.

D66

D66 is voor voorspoedige aanleg van de bestrating zodat omgeving na jarenlang open te hebben gelegen hersteld kan worden in oude glorie.

GroenLinks

De skaters krijgen een plek op het Spuiplein gaf GroenLinks aan. De fractie wilde weten of de natuurstenen zijn ingekocht volgens de afspraken van IMVO-convenant natuursteen.

Het voorstel van het college voor de vervangingsopgave van de openbare ruimte in de omgeving van het Stadhuis is aangenomen door de gemeenteraad.

Uitvoeringsplan openbare laadinfrastructuur voor elektrische personenauto’s

Vervolgens sprak de raad over het voorstel van het college voor het uitvoeringsplan openbare laadinfrastructuur voor elektrische personenauto’s 2021-2024. Hierin wordt beschreven hoe van 2021 t/m 2024 uitvoering wordt gegeven aan de ontwikkeling van laadinfrastructuur voor personenauto’s in Den Haag.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos pleitte dat er een overcapaciteit aan laadplekken is in Den Haag, terwijl de parkeerdruk enorm groot is. De fractie diende een motie in voor parkeren op laadplekken na 18.00 uur voor iedereen omdat veel laadplekken dan ongebruikt zijn. Daarnaast werd een motie ingediend om te onderzoeken om op alle laadplekken in Den Haag de mogelijkheid te geven aan iedere autobezitter om er max een half uur te kunnen parkeren. Tot slot vroeg de fractie om met het geld uit de reserve Duurzaamheid en Energietransitie te gebruiken om alle laadpalen die nog geen HPC (High Power Charging) zijn, om te vormen tot HPC. Deze drie moties zijn verworpen.

Het voorstel van het college voor het uitvoeringsplan openbare laadinfrastructuur voor elektrische personenauto’s 2021-2024 werd aangenomen.

Bestedingsvoorstel 2022 Enecomiddelen energietransitie

Hierna werd gesproken over het voorstel van het college voor het bestedingsvoorstel 2022 Enecomiddelen energietransitie. In de programmabegroting 2022-2025 is voor 2022 € 31 mln. van de Enecomiddelen voor Duurzaamheid en Energietransitie opgenomen. Bij de begrotingsbehandeling in de raad op 4 november 2021 is de motie ‘Bestedingsvoorstel duurzaamheid en energietransitie’ aangenomen. In dit voorstel zijn de activiteiten voor 2022 verder uitgewerkt als bestedingsvoorstel.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt dat het specifiek op de communicatie richting bewoners knelt. De fractie gaf aan dat zij hier al meerdere keren toe opgeroepen heeft en diende een motie in om inwoners veel actiever te informeren over hoe woningen kunnen worden verduurzaamd, welke rol de gemeente hierin heeft en hierbij in te zetten op de wijken waar de grootste uitdaging is. Deze motie is aangenomen.

PvdA

Een op vijf huizenbezitters kan verduurzaming niet betalen, volgens een onderzoek van De Nederlandse Bank. Subsidie wordt vaak pas uitgekeerd als de investering is gedaan, waardoor huizenbezitters met een laag inkomen er vaak niets aan hebben. De fractie vindt het teleurstellend dat dit nog niet vooraf kan. De PvdA steunt de motie om de stratenaanpak te versnellen.

VVD

Het bestedingsplan geeft meer overzicht, zei de VVD. De fractie vroeg het geld dat nu over is in te zetten op isoleren van woningen, bijvoorbeeld in de vorm van een isolatiefonds of renteloze lening.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP vindt het belangrijk dat structurele dekking gezocht wordt voor programma en proceskosten zodat de Enecomiddelen echt besteed kunnen worden aan het verduurzamen van de stad. De fractie diende een motie in om te blijven zoeken naar mogelijkheden om de stratenaanpak te versnellen in lijn met aangenomen moties en hierbij voorrang te geven aan straten in kwetsbare wijken met de slechtst geïsoleerde woningen. Deze motie is aangenomen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij deed een oproep veel meer in actie komen, bewoners die slecht geïsoleerde huizen hebben bij te staan en energiearmoede te bestrijden.

De gemeenteraad stemde in met het voorstel van het college voor het bestedingsvoorstel 2022 Enecomiddelen energietransitie.

Samenwerkings-, uitvoerings- en schadevergoedingsovereenkomst aanleg WarmtelinQ

De raad vervolgde zijn vergadering met de bespreking van het voorstel van het college voor ‘Wensen en bedenkingen’ ten aanzien van de samenwerkings-, uitvoerings- en schadevergoedingsovereenkomst tussen LdM C.V. en Gemeente Den Haag wat de aanleg WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag betreft.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij is van mening dat het college moet wachten met tekenen van de overeenkomsten totdat aanleg van de WarmtelinQ, de vieze smeerpijp naar de Botlek, onherroepelijk is. Ondertekening nu is onlogisch en ondermijnt de positie van de gemeente in de aangespannen procedures. De fractie diende diende een amendement in om niet te tekenen voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Dit amendement is aangenomen. Verder diende de fractie een amendement in om te voorkomen dat de gemeentelijke regierol in de toekomst met het ondertekenen van juridisch bindende bepalingen kan worden belemmerd en de artikelen 16.4 en 16.5 te schrappen. Dit amendement is ook aangenomen.

Partij voor de Dieren

De Partij van de Dieren sluit zich aan bij Haagse Stadspartij dat de gemeente niet zomaar moeten tekenen. We willen de smeerpijp niet, maar juist bijdragen aan een duurzame toekomst. De fractie diende een amendement in om niet zomaar te tekenen dat tijdens de vergadering met stemming werd aangenomen.

PVV

De PVV gaf aan dat heel veel wensen op het gebied van duurzaamheid niet van de grond zijn gekomen en enige dat de wethouder niet wilde, namelijk de warmteleiding, er wel komt. Mensen raken de grip kwijt op de lokale politiek, zei de fractie.

PvdA

De PVDA is benieuwd naar reactie van het college op het amendement om het ondertekenen uit te stellen.

VVD

Dit dossier ligt als steen op maag van de VVD. De leiding drukt lokale bronnen uit markt, inwoners zitten vast aan monopolist, hele stad moet overhoop en groen zal verdwijnen. De opstelling van de Gasunie laat zien hoe dit dossier gaat: onderhandelingen, kruimels toegeworpen krijgen en als we niet instemmen dreigen dat we zaken niet krijgen.

GroenLinks

Willen we bij de uitvoering als gemeente nog iets van inspraak houden of stappen helemaal opzij, dat is de vraag volgens GroenLinks. Tekent de gemeente niet dan moeten alle inwoners en organisatie naar de provincie gaan bij schade. De overeenkomst wordt gesloten met LdM C.V. GroenLinks wilde weten of de Gasunie garant staat voor dochteronderneming LdM C.V. als de schade meer bedraagt dan deze C.V. kan dragen. De fractie diende hierover het amendement ‘Duidelijkheid over steun van Gasunie aan dochter CV LdM’ in dat is aangenomen.

ChristenUnie/SGP

Deze samenwerkings- en schadevergoedingsovereenkomst is wat betreft ChristenUnie/SGP niet goed genoeg. De fractie steunt daarom van harte de amendementen van de Haagse Stadspartij.

Het voorstel van het college voor ‘Wensen en bedenkingen’ ten aanzien van de samenwerkings-, uitvoerings- en schadevergoedingsovereenkomst tussen LdM C.V. en Gemeente Den Haag wat de aanleg WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag betreft is aangenomen.

Implementatieplan Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord

De gemeenteraad ging vervolgens in debat over het voorstel van het college voor vaststelling van het Implementatieplan Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord. In dit plan wordt ingegaan op het voorgaande coproductieproces, fasering, monitoring en voortgangsrapportages.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

We gaan met dit plan een gooi doen naar filehoofdstad van Nederland, stelde Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De fractie diende de motie ‘geen effect Centrum-Noord, alles terug naar hoe het hoort’ in die werd verworpen.

GroenLinks

GroenLinks heeft waardering voorstel. Verzoeken van de fractie voor oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers zijn goed verwerkt en de luchtkwaliteit gaat niet achteruit.

PVV

De PVV is ontevreden over het plan en steunt daarom de motie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Islam Democraten

Islam Democraten is voorstander van verkeersveiligheid en leefbaarheid, maar het middel moet niet erger zijn dan de kwaal. De chaos op Vaillantlaan is toegenomen en dat tolereert de fractie niet. Daarom diende ze een motie in om de plannen over Centrum-Noord een halt toe te roepen, zodat de Vaillantlaan niet drukker wordt dan het al is. Deze motie is verworpen.

VVD

De VVD is grotendeels akkoord met de voorstellen voor het verbeteren van de verkeerscirculatie en diende een motie in om in het kader van vergroening van de Haagse straten in de Prinsestraat de olijfbomen te vervangen door Noord Europese bomen, die passen in de natuurlijke zone van het Noord Europese gebied. Deze motie is aangenomen. Ook diende de fractie een motie in om, als gekozen wordt voor eenrichtingsverkeer op de Prinsessewal, te kiezen voor gestoken parkeren en daarmee extra parkeerplaatsen te creëren. Deze motie is ook aangenomen.

D66

D66 zei alle steun voor het mooie plan dat samen met ontzettend veel vrijwilligers is gemaakt, te geven. Bij de totstandkoming zijn ook veel ondernemers betrokken, gaf de fractie aan.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij sprak veel dank uit aan Gerwen van Vulpen die in de vorige raadsperiode met zijn initiatiefvoorstel ervoor heeft gezorgd dat er in nauw overleg met de bewoners een pakket van maatregelen zou worden gemaakt dat het doorgaande verkeer uit woonwijken te weren. Dit moet ook gebeuren voor Centrum Zuid volgens de fractie. Het voorstel van het college voor de vaststelling van het Implementatieplan Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord is ook aangenomen door de gemeenteraad.

Aanwijzing lokale omroep

Het volgende agendapunt was het voorstel van het college voor aanwijzing van de lokale omroep Den Haag. Eens in de vijf jaar geeft het Commissariaat voor de Media een zendmachtiging af aan de lokale omroep. De licentie van de huidige lokale omroep in Den Haag, Stichting Stadsomroep Den Haag/Den Haag FM, verloopt per 26 februari 2022. Voor het inschrijven van de nieuwe termijn hebben zich twee gegadigden gemeld: de huidige organisatie, en een nieuwe partij: Stichting Omroep Den Haag.

PVV

De PVV vindt het een beetje ongemakkelijk om een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen een voorkeur uit te spreken voor het type journalistiek dat de raad moet controleren, maar steunt het voorstel van het college.

PvdA

De PVDA vindt dat het belang van lokale media niet onderschat kan worden. (Lokale) media maken volgens de fractie veel gebruik van vrijwilligers en freelancers die vaak geen vrijwilligersvergoeding en/of reiskostenvergoeding krijgen. De fractie diende een motie in om het gesprek aan te gaan met de lokale omroep die de komende vijf jaar de zendmachtiging krijgt met klem te verzoeken fatsoenlijk met iedereen om te gaan die (vrijwillig) werk verricht voor de omroep, wat betekent dat werknemers in principe een dienstverband aangeboden krijgen en vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding en reiskostenvergoeding. Deze motie is aangenomen.

Groep Hoijnck van Papendrecht

Groep Hoijnck van Papendrecht pleitte dat het college volledig voorbijgaat aan het belang van de pluriformiteit van pers en ook de geraadpleegde commissie hier met geen woord over rept. De fractie diende een motie in om de aanwijzing van Den Haag FM als lokale zendgemachtigde op te houden en te bevorderen dat er een coöperatieve stichting wordt opgericht waarin Omroep Den Haag en Den Haag FM gezamenlijk als zendgemachtigde optreden. Deze motie is verworpen.

De gemeenteraad stemde in met het voorstel van het college voor aanwijzing van de Stichting Stadsomroep Den Haag/Den Haag FM als lokale omroep voor de komende 5 jaar.

Initiatiefvoorstel 0.0% Alcoholreclame

NIDA heeft het initiatiefvoorstel 0.0% Alcoholreclame ingediend waarmee wordt ingezet op een ban op alcoholreclame in de publieke ruimte van Den Haag. NIDA geeft met dit voorstel gehoor aan vele oproepen van gezondheidsexperts wereldwijd. Een op de tien Hagenaren of Hagenezen is een problematische drinker zei NIDA. Er wordt al ingezet op terugdringen van overmatig en problematisch alcoholgebruik. Ontmoedigingscampagnes die werken aan preventie, staan in schril contrast met de miljoenencampagnes van de alcoholindustrie die alcoholgebruik promoten.

PVV

De PVV gaf aan te staan voor het thuisfront en islamisering van de stad een halt te willen toeroepen. De fractie diende een motie dat Den Haag onderdeel is van het vrije westen. Deze motie werd verworpen.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP vindt het een mooi voorstel om alcoholreclame in de buitenruimte te verbieden. Uit onderzoek blijkt dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen alcoholmarketing en het drinkgedrag van jongeren. De fractie diende een motie in om in aanloop naar de nieuwe nota ‘Reclamebeleid buitenruimte’ te onderzoeken hoe raambestickering met afbeeldingen van alcoholische dranken door lokale wetgeving aan banden kan worden gelegd. Deze motie is verworpen.

De gemeenteraad heeft het initiatiefvoorstel 0.0% Alcoholreclame verworpen.

Vaststelling bestemmingsplan Maestro

Hierna wordt gesproken over het voorstel van het college voor vaststelling van het bestemmingsplan Maestro. Het plangebied ligt in het zuidwesten van de gemeente in stadsdeel Escamp aan de rand van de wijk Bouwlust. Het plangebied wordt omsloten door het Randveen, de Hengelolaan, het Hengelopark en de achterzijde van de bebouwing aan het Laagveen. De Lozerhof is een groot verpleeghuis dat sterk verouderd en gedateerd is. Het wordt getransformeerd tot een stedelijk bouwblok met een woon- en zorgprogramma bestaande uit 136 zorgappartementen, 250 woningen, 137 m2 paramedische voorzieningen en 368 m2 kantoor.

Partij voor de Dieren

De Lozerhof is nu de locatie van de permanente winteropvang voor daklozen. De Partij voor de Dieren wil niet dat winteropvang dakloos wordt en diende een motie in om uiterlijk in april de raad te informeren hoe en waar de permanente winteropvang in de winter van 2022/23 wordt gerealiseerd. Deze motie is aangenomen.

Het voorstel van het college voor vaststelling van het bestemmingsplan Maestro is aangenomen door de gemeenteraad.

Beleidskader verbonden partijen

Hierna sprak de raad over het voorstel van het college voor het beleidskader verbonden partijen. Verbonden partijen spelen een grote rol bij het realiseren van de Haagse publieke belangen en die rol zal de komende jaren blijven. Gedacht kan worden aan de rol van HTM om aan de groeiende stad passend OV te bieden, de toekomstige bijdrage van HMS aan duurzame afvalinzameling en de uitdagingen van Dunea om schoon drinkwater te kunnen blijven leveren. Afgelopen jaar is het beleidskader verbonden partijen geëvalueerd en herijkt.

GroenLinks

GroenLinks stelde dat verbonden partijen een meerwaarde kunnen hebben voor uitvoering van gemeentelijke taken, maar dit een zorgvuldige afweging vereist door de gemeenteraad. De evaluatie van de verbonden partijen zal in 2022 uitgevoerd worden. Ook heeft de Rekeningencommissie een onderzoek geïnitieerd naar de invloed van de raad bij verbonden partijen. De fractie diende een motie in om tot de voorgenoemde evaluatie uitgevoerd is, geen nieuwe verbonden partijen aan te gaan voordat de raad om instemming is gevraagd en met een voorstel te komen hoe de aanbevelingen uit de evaluatie en het onderzoek verwerkt kunnen worden. Deze motie is aangenomen.

Partij voor de Dieren

De fractie diende een amendement in voor sturen op een duurzame bedrijfsvoering en om actief te sturen op de route naar klimaat neutrale bedrijfsprocessen binnen haar bevoegdheid als aandeelhouder en dit te borgen. Dit amendement is aangenomen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij zei zich aan te sluiten bij de inbreng van GroenLinks.

D66

D66 gaf aan dat er voor de gemeenteraad veel meer ruimte is om een rol te pakken bij verbonden partijen dan tot nu toe is gebruikt. Tegelijkertijd moet er ook voor gewaakt worden dat de raad daarbij niet te veel op de uitvoering gaat zitten.

Het voorstel van het college voor het beleidskader verbonden partijen is aangenomen door de gemeenteraad.

Haags Hotelbeleid 2021

De bezoekerseconomie, en de hotelsector als onderdeel daarvan, leveren een belangrijke bijdrage aan het hoge voorzieningenniveau en de economische bloei van de stad. Daarnaast zorgt de bezoekerseconomie voor veel werkgelegenheid vooral voor praktisch opgeleide Hagenaars. In de Economische Uitvoeringsagenda 2019-2022, die als spoorboekje van de economische visie dient, is aangegeven dat het college een nieuw hotelbeleid presenteert. Tijdens dit agendapunt ging de gemeenteraad in debat over het voorstel van het college voor het Haags Hotelbeleid 2021 met onder andere het voorstel voor het afbouwen van de huidige planvoorraad en het beperken van de plancapaciteit tot 1.000 hotelkamers, het in beginsel geen medewerking verlenen aan noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen en/of afwijkingsprocedures ten behoeve van nieuwe hotelinitiatieven, totdat de Haagse hotelmarkt zich heeft hersteld en er 1,675 miljoen overnachtingen in één kalenderjaar zijn behaald. Ook de implementatie van een toetsingskader voor nieuwe hotelinitiatieven en het tegen voorwaarden verruimen van het gebied specifieke vestigingsbeleid (Binnenstad en Scheveningen) naar de gehele stad vallen binnen dit voorstel.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren diende een amendement in om in beginsel geen medewerking te verlenen aan noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen en/of afwijkingsprocedures voor hotelinitiatieven, tenzij de raad instemt met deze plannen. Dit amendement werd verworpen.

SP

De SP diende een motie in waarmee zij het college oproept regie te nemen over de draagvlakmeting van nieuwe hotelconcepten en deze door de gemeente zelf te laten uitvoeren. Deze motie is verworpen.

Haagse Stadspartij

Het hotelbeleid is nu een stapje vooruit, voor short stay is nu apart beleid opgenomen en de groei van nieuwe hotels wordt afgeremd. Toch blijft het is Scheveningen Dorp nog zorgwekkend gezien het bestemmingsplan. Daarom diende de fractie een motie in om hotels in de Keizerstraat en Scheveningen Dorp te beperken en hiervoor de procedure voor herziening van het bestemmingsplan Scheveningen-Dorp in gang te zetten. Deze motie is aangenomen.

PVV

De PVV vindt hotels een welkome aanvulling op het aanbod in Den Haag. Toeristen komen met volle portemonnee en gaan weer na een paar dagen, zei de fractie. Den Haag moet nzetten op de kwaliteitstoerist.

VVD

Het voorstel stelt dat het aantal overnachtingen van 2019 leidend moet zijn, zei de VVD. Er zijn echter sindsdien 950 kamers bij gekomen en er kunnen nog eens 1000 bijkomen uit de planvoorraad. Dat betekent dat, ook al komen het aantal overnachtingen in de aankomende jaren op het streefaantal van 1,6 miljoen, de bezettingsgraad beduidend lager zal zijn dan in 2019. Volgens de fractie is er sprake van gezond herstel als de markt twee jaar een bezettingsgraad van 70% laat zien. De fractie diende een amendement in om geen medewerking te verlenen aan bestemmingsplanwijzigingen en/of afwijkingsprocedures voor nieuwe hotelinitiatieven, totdat de Haagse hotelmarkt zich heeft hersteld en de gemiddelde bezettingsgraad minimaal 70% bedraagt over twee jaar op basis van het Digitaal Nachtregister. Dit amendement is aangenomen.

GroenLinks

GroenLinks is tevreden dat de gemeente meer regie gaat nemen op de hotelmarkt, inclusief short stay. De fractie diende een motie in om over twee jaar te onderzoeken of de Haagse hotels een gemiddelde bezettingsgraad van 70% hebben en gedurende een minimum van 20 dagen een gemiddelde bezettingsgraad van 90% op basis van het digitaal nachtregister. Deze motie is aangenomen. Verder diende GroenLinks een motie in om van de Haagse hotelbranche de duurzaamste hotelbranche van Nederland te maken. Deze motie werd ook aangenomen.

D66

D66 is blij met de plannen zoals ze er nu liggen. Er is duidelijk geluisterd naar de commissie en de gevoelens in de stad. We praten over een belangrijk stuk van de economie waar mensen ook zonder startkwalificatie werk kunnen vinden. De fractie is blij met het short stay beleid.

CDA

CDA pleitte dat ondernemers weer op adem moeten komen en daar is tijd voor nodig. De fractie sluit zich aan bij het standpunt dat van de VVD over de bezettingsgraad.

Het voorstel van het college voor het Haags Hotelbeleid 2021 werd ook aangenomen door de gemeenteraad.

Investeringskrediet noodzakelijke upgrade VAB Apeldoornselaan

Het voorstel van het college voor Investeringskrediet noodzakelijke upgrade Volautomatische Auto Berging (hierna VAB) Apeldoornselaan was het agendapunt waarover de raad vervolgens in debat gaat. Sinds 15 december 2006 is de VAB op de Apeldoornselaan operationeel. De VAB is een onbemenste volledig automatische parkeervoorziening. In het kader van de realisering van een RandstadRail tracé en het daarmee samenhangende verlies aan parkeerplekken in combinatie met ruimtelijke beperkingen is destijds gekozen voor een ondergrondse volautomatisch autoberging, waarbij slechts twee gecombineerde in- en uitgangen boven maaiveld uitsteken. Deze gecombineerde in- en uitgangen herbergen het liftsysteem, waarin de vaste gebruikers van de VAB hun auto in en uit de garage kunnen parkeren. Voor parkeersystemen geldt dat over het algemeen uitgegaan wordt van een technische levensduur van 10 tot 15 jaar. Na verloop hiervan wordt veelal tot 90% van het systeem vervangen om de goede werking te verzekeren. De wijze waarop de VAB is gefinancierd, betekent dat deze parkeergarage niet als investering is geactiveerd binnen het gemeentelijke financiële systeem. Daardoor zijn er ook geen afschrijvingen gedaan op de investeringen, waardoor de benodigde investeringen niet uit afschrijvingen gedekt kunnen worden. Hierbij de aanvraag voor een investeringskrediet van € 4,6 mln.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos zei dat er geen enkel elektrisch voertuig is geparkeerd in de VAB Apeldoornselaan en deze voertuigen bijna niet te blussen zijn. De fractie diende een motie ‘geen oplaadplekken in VAB Apeldoornselaan in. Deze motie is aangenomen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij diende een motie in voor een Rekenkameronderzoek naar de besluitvorming en evaluatie over de VAB Apeldoornselaan om inzicht te krijgen hoe dit kon gebeuren en met aanbevelingen te komen op welke wijze besluitvorming over parkeervoorzieningen kan worden verbeterd zodat alle kosten voor aanleg, beheer en onderhoud inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij moet ook gekeken worden hoe een eventuele herhaling van problemen aan het einde van de technische levensduur bij de VAB Apeldoornselaan en de VAB Veenkade kan worden voorkomen. Deze motie werd verworpen.

Het voorstel van het college voor het investeringskrediet van de noodzakelijke upgrade van de volautomatische auto berging Apeldoornselaan kreeg de instemming van Haagse gemeenteraad.

Grondexploitatie en MVA-exploitatie bij projectdocument Twickelstraat Zijpendalstraat

Het volgende agendapunt was het voorstel grondexploitatie en MVA-exploitatie bij het projectdocument Twickelstraat. De locatie Twickelstraat-Zijpendalstraat ligt in Moerwijk-Oost. Binnen Moerwijk-Oost is deze locatie centraal gelegen (centrumplot) en aangegeven als transformatielocatie. Aanleiding voor deze aanwijzing is het vrijkomen van het schoolgebouw aan Twickelstraat 5 dat laatstelijk gebruikt is door de Van den Boschschool. Voor programma 15 Stadsontwikkeling is het doel een duurzame groei en vitalisering van de stad te realiseren. Met dit plan voor Moerwijk Oost wordt invulling gegeven aan meerdere aspecten van deze doelstelling. Dit betreft niet alleen woningbouw, maar komen er ook nieuwe voorzieningen: in dit plan zijn opgenomen een nieuwbouwschool en een gezondheidscentrum. Bovendien biedt het bedrijfsverzamelgebouw ruimte aan lokaal ondernemerschap zodat ook de wijkeconomie wordt gestimuleerd. Naast de bovengenoemde bebouwing wordt de openbare ruimte verbeterd. Een deel van het voormalige schoolplein wordt openbaar gebied met een groene inrichting met nieuwe bomen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij pleitte dat de combinatie van grondexploitatie voor de nieuwbouw en een MVA-exploitatie voor de renovatie is vormgegeven in een onnavolgbaar raadsbesluit, waarvan de financiële implicaties niet te doorgronden zijn. De fractie diende een amendement in om de tender Twickelstraat begrijpelijk te maken. Met dit amendement wordt de MVA-exploitatie uit het voorstel gehaald en wordt het voorstel beperkt tot de grondexploitatie van de school en de woningen. Een apart voorstel over de renovatie t.b.v. bedrijfshuisvesting kan – in begrijpelijke termen – aan de onduidelijkheid een eind maken en de transparantie rond de tenderprocedure verbeteren. Dit amendement is aangenomen.

Het voorstel Grondexploitatie en MVA-exploitatie bij projectdocument Twickelstraat Zijpendalstraat is ook aangenomen door de gemeenteraad.

Afronding debat commissie

Tot slot zijn op woensdag de volgende commissiedebatten afgerond:

 • Stikstof
 • Beantwoording schriftelijke vragen padelbanen: welke (on)mogelijkheden bieden bestemmingsplannen?
 • Brief Halfjaarrapportage 2021 Jeugd en Wmo
 • Beantwoording schriftelijke vragen Eekta
 • Brief Maatwerk rondom kostendelersnorm
 • Afdoening motie Maak de MKB’er niet de schuldenaar van morgen
 • Verkenning HOV Westland: resultaten en vervolgstappen
 • Met spoed camera bij horrorpoller
 • Raadsmededeling doorbraakplan huisvesting zorgdoelgroepen en statushouders
 • Schriftelijke vragen over peperdure interne verhuizing wethouders
 • Eerlijk speelveld bij bouwprojecten (motie)
 • Brief De Venen Den Haag Zuidwest

Na de bespreking van bovenstaande agendapunten is de raadsvergadering geschorst en op donderdag 10 februari om 10 uur voortgezet. Donderdag begon de vergadering met mondelinge vragen over niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen. Vervolgens stonden de volgende punten geagendeerd.

Halfjaarrapportage Amare en motie Maak stukken coalitieonderhandelingen openbaar

Sinds december 2016 wordt de gemeenteraad periodiek geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen binnen de gebiedsontwikkeling Spuikwartier. Onderdeel van de Halfjaarrapportage zijn de ontwikkelingen van het afgelopen halfjaar bij de nieuwbouw, oplevering en ingebruikname van Amare en daarnaast ook de overige ontwikkelingen in het Spuikwartier. Die overige ontwikkelingen zijn de commerciële ontwikkelingen, de herinrichting van de onderliggende parkeergarages en de aanleg van de openbare ruimte. Bij dit agendapunt is ook de afdoening van de motie Maak stukken coalitieonderhandelingen openbaar’ behandeld. Met deze motie is verzocht alle notities ter voorbereiding en verslagen van de onderhandelingen over het coalitieakkoord 2018-2022 met betrekking tot OCC/ Amare te openbaren, evenals alle relevante stukken van het tijdens de onderhandelingen nog zittende college.

SP

De SP stelt dat het coalitieakkoord leugens bevat, omdat erin stond dat er geen overschrijding zou plaatshebben; het gebouw niet duurder zou worden. Daarbij kreeg de raad onjuiste informatie. De fractie vindt dat je geen onzin in een coalitieakkoord moet stoppen en meent dat het er sterk op lijkt dat ten tijde van de coalitieonderhandelingen al bekend was dat OCC /Amare aanzienlijk meer zou gaan kosten dan in 2014 is afgesproken. Hierover is niet gecommuniceerd in het coalitieakkoord. De fractie diende dan ook een motie in om alle notities ter voorbereiding en verslagen van de onderhandelingen over het coalitieakkoord 2018-2022 met betrekking tot OCC/ Amare te openbaren, evenals alle relevante stukken van het tijdens de onderhandelingen nog zittende college. De SP voert ook aan dat uit de afdoening van de motie ‘Waar zijn de bonnetjes?’ blijkt dat Cadanz € 929.586 van de gemeente heeft ontvangen, zonder dat hier concrete werkzaamheden aan Amare tegenover stonden en dat deze regeling niet in de openbaarheid aan de orde is gekomen in de informatievoorziening over de packagedeal richting de raad. De fractie diende een motie in om nader te onderzoeken of het overmaken van € 929.586 aan Cadanz in het licht van de afspraken rond de packagedeal strikt noodzakelijk was. Als blijkt dat dit niet strikt noodzakelijk was, moet alles op alles gezet worden om dit bedrag terug te vorderen bij Cadanz en de raad over de uitkomsten te informeren. De SP komt tenslotte met een motie van afkeuring af naar aanleiding van het onjuist informeren van de raad in het Amare-dossier. Beide moties zijn verworpen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren zei dat in 2018 in het coalitieakkoord het uitgangspunt was dat de ontwikkelaar goed aan te sturen en niet de kant op mocht schuiven van een schimmig dealtje.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij stelde dat de packagedeal al bekend bleek te zijn in 2018. Dit belooft niet veel goeds voor de raadsenquête die eraan komt, zei de fractie.

NIDA

NIDA sloot zich aan bij de vorige sprekers en steunt de ingediende moties.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP noemde de motie van afkeuring hier op zijn plaats en steunt die ook. De fractie vindt het onaanvaardbaar dat de raad nergens van afwist en stelde dat de mogelijkheid tot een beweegbare vloer verdween, doordat er geen besluit werd genomen en dit gevolgen heeft voor de exploitatie van het gebouw. ChristenUnie/SGP vindt dat de raad te allen tijde geïnformeerd dient te worden over termijn gebonden besluiten op welke portefeuille dan ook, ook als een college na verkiezingen vanwege onvoldoende draagvlak geen besluit wil nemen. De fractie roept het college via een motie op de raad ook na de verkiezingen, tot er een nieuw college is, te blijven informeren over termijn gebonden besluiten. Deze motie is aangenomen. .

Gewijzigd voorstel zienswijze tussenevaluatie MRDH

De vergadering vervolgde met een debat over het voorstel van het college wat betreft de zienswijze tussenevaluatie MRDH. Bij de start van de MRDH is afgesproken om de samenwerking periodiek te evalueren, voor het eerst na 2 jaar en vervolgens om de vijf jaar. Hiermee wordt onderzocht of en hoe de MRDH haar werkwijze, de onderlinge verbinding en samenwerking nog verder kan optimaliseren, om ook in de toekomst tot aansprekende en zichtbare resultaten voor de 23 gemeenten en de regio te komen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij stelt dat de MRDH niet rechtstreeks communiceert met bewoners en geen democratisch orgaan is. De fractie diende een amendement in om te onderzoeken of de MRDH kan worden omgevormd tot een kennis- en expertisecentrum en of de besluitvorming kan worden belegd bij een of meerdere democratisch gekozen organen. Dit amendement is verworpen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren sluit zich aan bij het ingediende amendement.

Het voorstel van het college voor de zienswijze tussenevaluatie MRDH is aangenomen.

Gewijzigd voorstel projectdocument Dreven-Zichten-Gaarden

De Haagse gemeenteraad vervolgde haar vergadering met een debat over het voorstel van het college voor het projectdocument Dreven-Zichten-Gaarden en het voorstel van het college voor Intrekken van het besluit aanwijzing van de Dreven tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Het projectdocument voor Dreven-Gaarden-Zichten fase 1 is, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van de bijbehorende grondexploitatie Dreven-Gaarden-Zichten fase 1, op 21 december 2021 vastgesteld. Dit is een uitvoeringsbesluit voor de eerste 10 jaar van de totale gebiedsontwikkeling Dreven-Gaarden-Zichten en de realisatie van ruim 50% van het beoogde programma. Dit agendapunt werd samen met het volgende agendapunt aan de orde gesteld.

Voorstel intrekken besluit aanwijzing van de Dreven tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht

In het in juli 2020 door het college vastgestelde ambitiedocument Dreven, Gaarden en Zichten wordt de ambitie gesteld om een gedifferentieerdere, duurzamere en draagkrachtigere wijk te creëren waarbij huidige bewoners in de wijk kunnen blijven, terugkeren of doorstromen. Een belangrijk aspect bij de planvorming is dat vanwege de hoge architectonische- en stedenbouwkundige waarde, de raad in 2004 het besluit heeft genomen om de buurt De Dreven voor toekomstige generaties te behouden door de aanwijzing tot gemeentelijk beschermd stadgezicht. Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat voor de herstructurering van de Dreven het voor een maximaal maatschappelijk rendement, volkshuisvestelijk resultaat en financiële haalbaarheid, zinvol is om deze status ‘beschermd stadsgezicht’ te heroverwegen. Tijdens het agendapunt ‘voorstel van het college voor het intrekken van het besluit aanwijzing van de Dreven tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht’ ging de gemeenteraad hierover in debat.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos pleitte dat er gebouwd moet worden, maar niet zoals het nu gebeurt. Bewoners moeten hun huis uit en weten niet of ze terug kunnen keren. De fractie vindt dat de menselijke maat ver weg is en diende verschillende moties in. Een motie om Den Haag voor een financieel debacle te behoeden door de planvorming te stoppen en een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de gevolgen van het Didam arrest op de bouwplannen in Dreven, Gaarden en Zichten werd verworpen.Met nog een motie riep de fractie het college op alles in het werk te stellen om een terugkeergarantie naar dezelfde buurt mogelijk te maken. Ook wilden zij met een motie ervoor zorgen dat het college met woningbouwcorporaties in gesprek gaat over mogelijke huurkorting voor bewoners die door sloop/nieuwbouw/ renovatie verplicht moeten verhuizen. Daarnaast riep de fractie in een motie het college op een plan van aanpak uit te werken voor het realiseren van wijkeconomie in Dreven- Zichten-Gaarden en om de vinger aan de pols te houden, dat er voldoende bezetting is voor de te realiseren zorgvoorzieningen en hiervoor met een plan van aanpak te komen. Deze laatste drie motie zijn aangenomen.

SP

De SP stelde dat de koers van de gemeente glashelder was: massale nieuwbouw en massale verdichting. De fractie vindt het een grof schandaal dat woningcorporaties de woningen hebben laten verkrotten en schimmelproblematiek niet hebben aangepakt. De SP riep de raad op om ervoor te zorgen dat de bewoners niet worden onderworpen aan een sociaal experiment. De SP diende vier amendementen in. Een amendement om in principe geen koopwoningen te ontwikkelen binnen het afgesproken percentage van 30 procent sociale huur bij verdichting en indien er toch plannen hiervoor ontstaan, deze eerst als raadsvoorstel aan de raad te doen toekomen. De fractie wilde ook met een amendement ervoor zorgen dat de huidige bewoners van het plangebied de garantie hebben, dat zij kunnen terugkeren naar hun eigen buurt als zij dit wensen. Daarnaast kwam de SP met een amendement zodat de huidige bewoners van het plangebied die (omdat zij willen terugkeren naar het plangebied, maar niet in een keer naar een nieuwbouwwoning kunnen verhuizen) twee keer moeten verhuizen een tweede verhuiskostenvergoeding te bieden. Bovenstaande drie amendementen werden verworpen. Ook diende de fractie een amendement in om ervoor te zorgen dat het college met Staedion en Heijmans afspraken maakt waarin geborgd wordt dat de hoogte van de servicekosten van nieuwbouwwoningen er niet toe leidt, dat huurders van sociale huurwoningen geen recht meer hebben op huurtoeslag. Dit amendement werd aangenomen. Verder diende de SP een motie in om het college ertoe bewegen bij Staedion en Heijmans erop aan te dringen redelijke parkeertarieven te hanteren in hun bewonersgarages, bij voorkeur in lijn met de tarieven die de gemeente hanteert voor haar eigen bewonersgarages en te monitoren, of de gehanteerde parkeertarieven een belemmering vormen voor bewoners om terug te keren. Deze motie is aangenomen. Ook de motie van de fractie met de oproep aan het college om samen met Staedion ervoor te zorgen dat alle huurders in het plangebied op een transparante manier worden geïnformeerd over de mogelijkheden en voorwaarden om financiële compensatie aan te vragen voor dure woningaanpassingen die met medeweten van Staedion zijn gedaan voor de sloopplannen bekend waren, werd aangenomen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vroeg zich onder meer af waarom we nu akkoord zouden gaan met massale sloop en zo wijken van de kaart worden geveegd. De fractie vroeg zich ook af waarom we een woningcorporatie die niets heeft gedaan aan schimmelproblematiek, zouden belonen en waarschuwt ook voor het risico dat extra kosten het project straks veel duurder maken. De Partij voor de Dieren vindt dat Den Haag niet moet worden opgezadeld met de rekening en diende daarom een motie in dat geen stappen vlak voor de verkiezingen worden gezet, die de gemeente met grote financiële gevolgen opzadelen, zodat de onderhandelende partijen na de verkiezingen de plannen kunnen aanpassen. Deze motie is verworpen. Verder wilde de fractie met een amendement ervoor zorgen dat een middelbare school en sporthal worden gerealiseerd in het gebied. Dit amendement werd verworpen, evenals een amendement om vast te stellen dat het aantal vierkante meters onverharde (groene) ruimte in het gebied minimaal gelijk blijft en parkeerdekken van private partijen niet als groen worden meegeteld. De Partij voor de Dieren wil ook dat een nieuwe ecologische zone wordt vastgesteld. En diende een amendement in om vast te stellen dat de bestaande ecologische zone niet mag worden aangetast totdat de nieuwe zone er is, waarbij de nieuwe zone minimaal hetzelfde oppervlak terugkrijgt, evenwijdig aan de bestaande zone met een verbeterde ecologische kwaliteit. Dit amendement is aangenomen.

D66

D66 voelt de urgentie voor het plan. De werkelijk abominabele staat van woningen in het gebied is voor de fractie de belangrijkste drijfveer om de plannen voor betaalbare woningen te steunen. D66 riep de raad op om vandaag lef te tonen, om zo mee te helpen om de wooncrisis op te lossen. De fractie ziet ook dat er risico’s zijn en vindt dan ook dat de raad goed geïnformeerd moet blijven. De fractie is blij dat een aantal beschermde elementen behouden blijft en diende twee moties in. Een motie om bij de toetsing van bouwplannen, binnen de financiële kaders, met het beeldkwaliteitsplan te sturen op variatie in architectuur en gevels in de Dreven. En een moeten om belangenorganisatie Voorall te laten meekijken op de aanpasbaarheid van alle nieuw te bouwen woningen in Dreven, Gaarden, Zichten, zoveel mogelijk nieuw te bouwen woningen in Dreven, Gaarden, Zichten aanpasbaar te bouwen en de raad te informeren over het percentage aanpasbare woningen in Dreven, Gaarden, Zichten. Beide moties zijn aangenomen.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP vindt het jammer dat het debat ontsierd wordt door onduidelijke procedures en heeft zorgen over het projectdocument. Te beginnen bij de ontwikkelaar. De fractie heeft de indruk dat de gemeente aan de leiband van ontwikkelaar loopt en steunt een onderzoek op dit vlak. De fractie heeft ook zorgen over het lage percentage eengezinswoningen en diende een amendement in voor meer eengezinswoningen. Dit amendement werd verworpen, net zoals een amendement, zodat de woningen voor grotere gezinnen in het sociale segment minimaal 90 m2 worden. De fractie diende ook een amendement in om samen met buurtbewoners een nulmeting voor een LeefbaarheidsEffectRapportage uit te voeren en deze als basis te laten gelden voor het voorzieningenprogramma. Verder wilde de fractie met nog een amendement ervoor zorgen dat studio’s alleen door studenten bewoond worden. De amendementen zijn verworpen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij heeft altijd consequent een lans gebroken voor behoud van Haagse monumenten. De fractie heeft veel sloop meegemaakt, maar nog nooit van een heel beschermd stadsgezicht. De Haagse Stadspartij noemde dit een barbaarse daad en is vaan mening dat renovatie en verdichting hand in hand kunnen gaan en verwijst naar de studie van TU Delft. De fractie diend een amendement in om de plannen in de Dreven te schrappen. Dit amendement werd verworpen. Ook een amendement voor een onafhankelijke analyse staatssteun en Didamarrest werd verworpen. Verder riep de fractie met een motie het college op met de projectpartners Staedion en Heijmans af te spreken, dat er geen gebruik wordt gemaakt van dwang bij het ‘uitverhuizen’ van de huidige bewoners en dat ook de bewoners met tijdelijke huurcontracten in deze wijken niet te maken krijgen met dwang bij het ‘uitverhuizen’. De fractie wilde daarnaast met een motie Zuidwest in balans brengen, door in de plannen voor Zuidwest ook de ontbrekende voorzieningen en de geconstateerde achterstand in te lopen en met een aanvulling op het projectdocument te komen. Beide moties werden verworpen. De motie ‘waak over gevelkunst in dreven, Gaarden en Zichten’ is aangenomen. De motie om de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om advies te vragen en de motie van schaamte en afkeuring over opheffing van het beschermd stadgezicht haalden geen meerderheid bij het stemmen.

PVV

De PVV stelde dat duizenden mensen hun buurt uit moeten en dat het er niet beter op wordt voor hen met toevoeging van meer mensen. De fractie wil geen nieuwbouw en pleitte voor renovatie. De PVV meent dat rapporten onder de pet zijn gehouden, zoals van de welstandscommissie en stelt dat het college zijn zin doordrukt en zich blind staart op woningnood. De fractie diende een motie in om geen nieuwe woningen bij te bouwen in Zuidwest, de bestaande woningvoorraad te renoveren en alle bewoners terug te laten keren naar hun woningen. Daarnaast diende de PVV in de tweede termijn een motie van wantrouwen in tegen de wethouder. Beide moties zijn verworpen.

VVD

De VVD stelde dat er veel ruis is over de informatieplicht. Het debat moet publiekelijk worden gevoerd. De fractie heeft vragen over vertrouwelijkheid van een mail en WOB-verzoeken vanuit de raad en wil ook weten waarom de wethouder op 25 november de betreffende mail niet heeft genoemd. Het gaat over de kern van onze taak als raad, het controleren van het college, pleitte de VVD. De fractie heeft ook vragen over het tijdig en volledig informeren van de raad en constateert dat veel vragen blijven liggen. De VVD diende een motie in om een voorbereidingscommissie in te stellen ten behoeve van een vooronderzoek, in overeenstemming met de Verordening op de raadsonderzoekscommissie, naar de risico’s die spelen bij Dreven, Gaarden en Zichten en de informatievoorziening naar de raad bij dit project. Deze motie werd aangenomen.

PvdA

De PvdA noemt vocht en schimmel een enorm probleem in het gebied. De woningen zijn onbewoonbaar en stelde dat een meerderheid van de bewoners voor sloop is. De keuze waar we voor staan is om ervoor te zorgen dat mensen in Dreven, Gaarden en Zichten goed wonen en meer mensen een woning kunnen krijgen. De fractie diende een motie in om ervoor te zorgen dat alle bewoners, die dat wensen, naar hun buurt kunnen terugkeren. Deze motie werd aangenomen.

GroenLinks

GroenLinks steunt het project, zodat bewoners gezonde, leefbare woningen krijgen, maar pleitte wel voor blijvende aandacht om de participatie van bewoners te borgen. De fractie diende een motie in om te zorgen dat bewoners een stem krijgen in de uitvoeringsorganisatie door in het projectdocument en in de samenwerkingsovereenkomst op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau overlegvormen, bijvoorbeeld klankbordgroepen, van bewoners op te nemen in de uitvoeringsorganisatie. En door de bewoners in staat te stellen om hier op een zinvolle wijze aan deel te nemen door hen daarin te laten ondersteunen door professionals op het gebied van 1) het organiseren van bewoners, en 2) de technisch-inhoudelijke kant van het uitvoeringsproces en ze hiertoe een budget en een werk- en vergaderruimte te bieden in het gebied, die zij kunnen gebruiken voor organisatie- en communicatiedoelen. Daarnaast verzocht de fractie het college met nog een motie om onder meer in de Dreven, Gaarden en Zichten een pilot te starten, waarbij bewoners financieel ondersteund worden om een participatietraject te organiseren en te onderzoeken of het mogelijk is om deelnemers via een (onkosten)vergoeding tegemoet te komen en hen te ondersteunen met professionele begeleiding vanuit Haags Samenspel. Tot slot riep de fractie met een motie het college op om, samen met onderwijsinstellingen en de betreffende corporaties zich ervoor in te zetten om de studiowoningen in de Dreven, Gaarden en Zichten te promoten onder studenten en om hierbij ook de mogelijkheden te onderzoeken voor het aanstellen van een speciale doorstroommakelaar die de koppeling van deze doelgroep aan het studiowoningaanbod vergemakkelijkt. Deze drie moties zijn aangenomen.

NIDA

NIDA stelde dat de wethouder heeft nagelaten de raad proactief te informeren. De fractie kan de plannen niet steunen en vindt dat deze worden doorgedrukt, zonder dat rekening wordt gehouden met wensen van bewoners en behoud van erfgoed. De fractie is verbaasd dat het onderzoek van TU Delft opzij is geschoven en noemt het plan te controversieel om er in de laatste raad over te stemmen.

De gemeenteraad stemde in met het voorstel van het college voor projectdocument Dreven-Gaarden-Zichten en het voorstel voor het intrekken van het besluit aanwijzing van de Dreven tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

Voorstel vaststelling verordening tot 7e wijziging van de algemene legesverordening Den Haag 2021

VVD

De VVD diende twee moties in over de leges voor de horeca. Met de motie ‘tijdelijke ontlasting horecaondernemers’ werd verzocht om in 2022 de leges voor artikel 11.1.2 en 11.1.3 voor een exploitatievergunning niet in rekening te brengen. En de motie ‘hoe efficiënt is het legesproces ingericht’ om in kaart te brengen, welke acties behoren bij de legeskosten op het gebied van de horeca en te onderzoeken waar activiteiten geschrapt/ versimpeld kunnen worden, om zo de kosten naar beneden te brengen. Beide moties werden aangenomen.

De gemeenteraad stemde in met het voorstel voor vaststelling van de verordening tot 7e wijziging van de algemene legesverordening Den Haag 2021.

Voorstel van het college inzake Nota van Uitgangspunten Koninklijk Conservatorium Locatie

Hierna sprak de raad over het voorstel van het college voor de nota van uitgangspunten Koninklijke Conservatorium Locatie. Begin 2022 verhuist het Koninklijk Conservatorium naar Amare. Hiermee komt de locatie van het huidige Koninklijk Conservatorium-locatie (KC-locatie) aan de Juliana van Stolberglaan beschikbaar voor een herontwikkeling. De KC-locatie ligt centraal in het Central Innovation District (CID), een gebied waar de gemeente streeft naar verdichting om de groei van Den Haag op te vangen. Het gaat daarbij niet alleen om het bouwen van woningen, maar ook om het versterken van de economische structuur door ruimte te bieden voor wonen, kantoren, voorzieningen en andere functies.

Partij voor de Dieren

In het CID zijn nog steeds te weinig voorzieningen ingetekend, stelde de Partij voor de Dieren. Juist op grond van de gemeente kan hiervoor gezorgd worden. Daarom diende de fractie een amendement in voor het creëren van onderwijs of culturele voorzieningen op deze plek. Dit amendement werd verworpen. Daarnaast deed de fractie een oproep om de Haagse belangen rondom het ANWB-terrein te beschermen. De motie die hiervoor werd ingediend om een Haagse zienswijze op het voorgenomen plan bij de gemeente Wassenaar in te dienen en daarbij aan te geven dat de gemeente de voorgestelde bouwhoogte niet wenselijk vindt gegeven de bewonersbezwaren en effecten op het landschap en de natuur, werd aanvaard. Ook riep de fractie de gemeente op haar buurgemeente Wassenaar met klem te adviseren een LeefbaarheidsEffectRapportage onderdeel te maken van het besluitvormingstraject.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadpartij gaf aan dat het gebouw van het Koninklijk Conservatorium na uitgebreid onderzoek is benoemd als een bijzondere en uniek parel van de architectuur na de wederopbouw. In dit onderzoek wordt de aanbeveling gedaan om sloop te heroverwegen. Dit gebouw verdient daarom een tweede kans. Het huidige voorstel kiest op onvolledige gronden voor sloop-nieuwbouw, daarom diende de fractie het amendement ‘hergebruik als leidraad bij ontwikkeling KC’ in. Dit amendement werd verworpen. De fractie stelt dat ook met het programma van het Rijksvastgoedbedrijf en de ANWB hergebruik mogelijk is en diende daarom een motie in om voordat overgegaan wordt tot sloop-nieuwbouw in samenspraak met het Rijksvastgoedbedrijf, Atelier Rijksbouwmeester en de ANWB meerdere ontwerpbureaus opdracht te geven te studeren op de mogelijkheden het gebouw en/of belangrijke delen daarvan te behouden voor de stad en in dit onderzoek de wensen van de omwonenden mee te nemen. Deze motie is verworpen. Omdat het college steeds vaker cultuurhistorisch belangrijke en waardevolle gebouwen laat slopen diende de Haagse Stadspartij tot slot een motie in om de nieuwe raadsperiode door de dienst monumentenzorg, in samenwerking met de welstandscommissie, een programma op te laten stellen voor raad en college voor een excursie naar goede en inspirerende voorbeelden van hergebruik in Nederland. Deze motie is aangenomen.

PVV

De PVV diende een motie ‘renoveren in plaats van bijbouwen in’ met de oproep om geen toren te bouwen hoger dan de afgesproken bouwhoogte in het CID. Deze motie is verworpen.

GroenLinks

GroenLinks ga aan al eerder opgeroepen te hebben om alle mogelijkheden voor hergebruik te laten onderzoeken. De fractie is blij met de toezegging dat met de ANWB in gesprek wordt gegaan om te kijken naar de mogelijkheden voor hergebruik van materialen van het gebouw. Omwonenden maken zich zorgen om bezonnings- en windeffecten van de nieuwbouw en die zorgen begrijpt de fractie goed. Daarom steunt e de motie van D66.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is voor de komst van de ANWB naar Den Haag en diende een amendement ‘alternatief KC-bewoners Bezuidenhout’ in om het door de bewoners van gepresenteerde alternatief met een maximale bouwhoogte van 73 meter als voorkeursvariant te kwalificeren voor de herontwikkeling van de Koninklijk Conservatorium locatie. Dit amendement werd verworpen.

D66

D66 diende de motie ‘Laat de zon schijnen in het Bezuidenhout’ met de oproep de bezonning van woningen die met de huidige bebouwing en in de voorliggende ontwerpen onder de gemeentelijke criteria (dreigen te) vallen zoveel mogelijk te verbeteren in de volgende fase van de planuitwerking. Deze motie is aanvaard.

PvdA

De PvdA had graag ook voorzieningen gezien op deze plek in het CID. Daarnaast vraagt de fractie zich nog steeds af waarom de ANWB precies op deze plek in het CID moet komen.

CDA

Het CDA diende een motie in om zo snel mogelijk maximale druk uit te oefenen op de gemeente Wassenaar om te komen tot een grenscorrectie, en de raad voor 1 maart 2022 te informeren over welke middelen zij hiertoe heeft ingezet en met welke resultaten. Deze motie is verworpen.

Tot slot werd ook het voorstel van het college voor de nota van uitgangspunten Koninklijke Conservatorium Locatie aangenomen.

   De vergadering terugkijken?

   De gemeenteraadsvergadering vond vanwege de coronamaatregelen met een quorum en zonder publiek plaats. Een quorum is een minimaal aantal raadsleden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te openen en te beraadslagen (voor Den Haag is dat minimaal 23 leden). Bij de beraadslagingen was één woordvoerder per fractie aanwezig. Inspreken gebeurde digitaal. De vergaderingen zijn live uitgezonden.

   De volledige vergadering van woensdag 9 februari om 10 uur die aan het eind van de dag is geschorst en op donderdag 10 februari om 10 uur is vervolgd, is online terug te zien op Begin link: denhaag.nl/uitzendingenraad, einde link. . Het stemmen op alle voorstellen, moties en amendementen gebeurde tijdens de digitale raadsvergadering op donderdag 10 februari om 20.00 uur. Ook deze raadsvergadering is terug te zien op Begin link: denhaag.nl/uitzendingenraad, einde link. .

   Contact

   Hoe kunnen we helpen?

   Chat

   Telefoon

   14070