Meedoen van statushouders in de Haagse samenleving

De gemeente biedt statushouders – vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning – woonruimte aan. Zij verwacht van statushouders dat zij zelf actief meedoen in de Haagse maatschappij. De gemeente helpt hen daarbij. Uitgangspunt is dat zij zich snel zelf kunnen redden in de maatschappij en zich hier thuis voelen.

Hiervoor begeleidt de gemeente samen met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers deze nieuwe Hagenaars bij het leren van de taal, het vinden van werk, het doen van vrijwilligerswerk en het volgen van een beroepsopleiding.

Samen verantwoordelijk

Dat vraagt veel van hen maar ook van de Haagse samenleving. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om kansen te creëren voor statushouders en voor hen om deze kansen te pakken.

De Haagse aanpak

De Haagse aanpak houdt in dat de gemeente de statushouders vanaf het moment dat zij in Den Haag wonen, ondersteunt bij het leren van de taal, het leren over de Nederlandse normen en waarden en het vinden van werk, een opleiding of andere vormen van dagbesteding. Hiermee wil de gemeente langdurige afhankelijkheid van de bijstand voorkomen. Bovendien brengen statushouders ook kennis, kunde en kwalificaties mee die zij graag willen inzetten om een bijdrage te leveren aan onze stad.

De Haagse aanpak heeft 5 uitgangspunten:

1. Basiszaken goed en snel geregeld

Na de verhuizing naar Den Haag moeten basiszaken snel geregeld zijn. Hieronder vallen onder andere:

  • inschrijving bij gemeente en huisarts
  • een school voor de kinderen
  • een uitkering
  • een zorgverzekering
  • zaken in en rondom de woning, zoals elektriciteit en internet

2. Aanpak voor werk, taal, inburgering en participatie

Voor iedere statushouder maakt de gemeente een programma met de onderdelen:

  • kennismaking met de Nederlandse normen en waarden
  • opstarten van verplichte inburgering en het leren van de taal
  • toeleiding naar werk, opleiding of andere vormen van dagbesteding, zoals vrijwilligerswerk
  • in kaart brengen van de huidige financiële situatie en het voorkomen van schulden

De gemeente bekijkt per statushouder wat er precies nodig is aan ondersteuning, ook op het gebied van zorg, bijvoorbeeld psychosociale hulp. Hierbij geldt dat de gemeente zoveel mogelijk uitgaat van eigen kracht en verantwoordelijkheid, net zoals bij andere Haagse burgers.

3. Iedereen een (taal)buddy

De vrijwilligers van VluchtelingenWerk helpen de nieuwe inwoners, maar er is behoefte aan extra vrijwilligers. Het doel is dat iedere nieuwkomer een (taal)buddy heeft. Om te kunnen oefenen met de taal, maar ook om bijvoorbeeld te helpen bij het opbouwen van een netwerk, op school, bij studie en/of werk.

4. Sociaal beheer bij groepshuisvesting, samen met de wijk

Vooral bij groepshuisvesting vindt de gemeente het belangrijk dat er naast het technische beheer van de woonruimte, een vorm van sociaal beheer wordt geregeld. Daarom is er vanaf het moment dat de nieuwe bewoners op de locatie komen te wonen een huismeester aanwezig. Deze persoon signaleert hoe het eraan toegaat op de locatie en is contactpersoon voor zowel bewoners als omwonenden voor praktische zaken.

Daarnaast start er een regelmatig omgevingsoverleg, kort voordat een locatie in gebruik genomen wordt. De gemeente gaat hierin in gesprek met omwonenden, medewerkers van VluchtelingenWerk, de wijkagent en andere mensen uit de wijk, om de huisvesting van de statushouders goed te laten verlopen.

5. Monitoren effectiviteit en rendement van de inspanningen

Het hoofddoel van de Haagse aanpak is dat statushouders snel meedoen in de Haagse samenleving en een bijdrage eraan kunnen leveren. De gemeente houdt de effectiviteit van de aanpak en de extra inzet op lange termijn in de gaten en stuurt waar nodig bij.

Het plan lezen

Het hele plan met de Haagse aanpak is te vinden in het Begin externe link: Raadsinformatiesysteem(Externe link), einde externe link. van de gemeente.

Wat u kunt doen

De gemeente doet samen met verschillende organisatie en instanties al veel. Maar er is ook hulp nodig van bijvoorbeeld buurtbewoners, sportverenigingen, bewonersorganisaties en culturele verenigingen die samen met en voor statushouders activiteiten organiseren. Wilt u zich inzetten voor de mensen die bij u in de buurt komen wonen? Bekijk voor de mogelijkheden om te helpen op de pagina Begin link: Vrijwilligerswerk doen voor statushouders, einde link. .

Integratie

Wilt u meer weten over integratie? Kijk dan op de pagina Begin link: Integratie en naturalisatie, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070