Stappenplan participatie

Hoe ziet een participatietraject van de gemeente eruit? In principe bestaat elk traject uit een aantal stappen. De verantwoording waarom gekozen is voor een bepaald participatieniveau is hierbij een belangrijke stap.

Participatie is voor de gemeente niet iets nieuws. Graag gaat het college met bewoners en ondernemers aan de slag. Wij geven hierbij aan wat we wel of niet aan participatie doen en in welke mate, dat is wél nieuw. Dit is vastgesteld in de ‘Inspraak- en participatieverordening Den Haag 2012’.

Stappenplan

Bij een participatieproces doorloopt de gemeente een aantal stappen. Zo weet u als inwoner wat u kan en mag verwachten als het gaat om participatie.

  1. opstellen van een startdocument
  2. bekendmaken plannen participatieproces
  3. doorvoeren van eventuele wijzigingen en uitvoeren participatieproces
  4. opstellen eindverslag

Startdocument

In het startdocument staat de aanpak beschreven van het participatieproject. Hierin staan dus onder andere het onderwerp, het doel, de belanghebbenden en de kaders waarbinnen het project plaatsvindt. In het startdocument staat ook de gemotiveerde keuze voor het participatieniveau, wanneer en hoe de belanghebbenden hun inbreng kunnen leveren en hoe de bestuurder/projectleider communiceert over de inrichting en de inhoud van het proces.

Bekendmaking plannen

Een belangrijke stap is het bekendmaken van de plannen, voor de start van het daadwerkelijke participatieproces. Belanghebbenden kunnen hier op (beargumenteerd) reageren mochten zij het niet eens zijn met deze plannen.

Doorvoeren eventuele wijzigingen en uitvoeren project

Mochten er redenen aangedragen zijn door de belanghebbenden om het participatieproces anders in te richten, dan is het mogelijk dat het proces wijzigt. De bestuurder/projectleider zorgt ervoor dat ook de wijzigingen weer bekend gemaakt worden bij de belanghebbenden. Hierna kan het participatieproject van start gaan.

Opstellen en bekendmaken eindverslag

In het eindverslag worden een aantal zaken opgenomen: een overzicht van de gevolgde procedure, een weergave van de inbreng van degenen die hebben deelgenomen aan het participatieproces en een overzicht van de afspraken die op basis van het participatieproces zijn gemaakt. Indien het participatieproces het karakter heeft van raadplegen, adviseren of coproduceren geeft het bestuursorgaan een inhoudelijke reactie op de geleverde inbreng.

Voor zover geleverde inbreng niet wordt gevolgd, geeft de bestuurder/projectleider de redenen daarvoor aan. De bestuurder/projectleider zorgt er daarnaast voor dat het eindverslag openbaar wordt gemaakt. Tot slot vermeldt de burgemeester het eindverslag in zijn burgerjaarverslag.

Spelregels participatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070