Dienstreizen college 2014

Het digitale reisregister vermeldt de buitenlandse dienstreizen van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Een dienstreis is een reis die de burgemeester of een wethouder maakt in het kader van zijn/haar functie.

Na afstemming binnen het college wordt de reis in het reisregister geplaatst. Dit reisregister bevat de data, bestemming, doel en het budget waaruit de reis- en verblijfskosten worden betaald.

Dienstreizen

Wie Waar Doel Wanneer Kosten Wordt betaald door Verslag
Wethouder Kool New York, Verenigde Staten Wethouder Kool is door de Verenigde Naties / Development Programme (UNDP) uitgenodigd om Den Haag te vertegenwoordigen tijdens het World Forum Local Economic Development. Doel van het forum is om de dialoog op gang te brengen en kennis uit te wisselen tussen internationale, nationale en lokale overheden op het gebied van economische ontwikkelingen en de effecten hiervan op het sociale thema, waaronder aanpak werkloosheid en sociale uitsluiting. Tijdens het Forum zal wethouder Kool een speech houden, die betrekking heeft op de onderwerpen Sociale Inclusie en lokale economische effecten op de arbeidsmarkt. 6 tot en met 9 januari € 3.563 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Kool Lviv, Oekraïne Den Haag is sinds november 2013 voorzitter van het Social Affairs Forum van Eurocities. Eurocities is het samenwerkingsverband tussen circa 150 grote Europese steden, dat als doel heeft te lobbyen en actuele dossiers bij de Europese Commissie. Om deze dossiers te kunne beïnvloeden, werken steden samen en delen kennis over projecten en aanpak van lokale dossiers. De voorzittersrol van het Social Affairs Forum wordt in Den Haag ingevuld door wethouder Kool. Tijdens een bijeenkomst van vertegenwoordigers uit Oost-Europese steden in Den Haag is de voorzitter van het SAF uitgenodigd om de werking van dit forum te presenteren aan de verantwoordelijken in Lviv, Oekraïne. Het ligt in de verwachting dat Lviv als gevolg van de presentaties actief betrokken wordt bij het SAF. Een tweede doel van de reis is een wederzijdse kennismaking en verdieping van de verdere aanpak van economische clusters op het gebied van telecommunicatie. Den Haag zal daartoe een presentatie geven van de economische visie en in het bijzonder op het gebied van de telecommunicatie. Zowel de stad als het stadsbestuur van Lviv zijn sterk op Europa georiënteerd en zoeken daarom verbinding met Europa. Dat verklaart waarom Lviv lid wil worden van Eurocities. 5 tot en met 7 februari € 1.409 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Kool Parijs, Frankrijk De gemeenten Rotterdam en Den Haag zijn partners in de Metropoolregio Rotterdam / Den Haag (MRDH). Metropolitane regio’s bepalen steeds meer de economie in de wereld. Het is daarom voor de MRDH zaak om goed op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen en te bezien op welk wijze de MRDH daar op kan inspelen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs onderzoekt regelmatig de economische ontwikkeling van grote stedelijke gebieden in de lidstaten van de OESO. In dat kader brengen vertegenwoordigers van Rotterdam en Den Haag en een vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een bezoek aan de OESO. De vertegenwoordigers worden geïnformeerd over de rangordepositie van de MRDH ten opzichte van andere relevante metropolitane gebieden. 17 tot en met 18 februari € 1.163 de gemeente Verslag
Wethouder Kool Rome, Italië Wethouder Kool is voor de gemeente Den Haag lid van het Comité van de regio’s (COR). Dit is het adviesorgaan van decentrale overheden in de Europese Unie. Hij is binnen het COR verbonden aan de sociaal-democratische fractie PES. De politieke fracties van het COR houden jaarlijks een bijeenkomst om de koers te bepalen. De PES organiseert deze bijeenkomst ditmaal in Rome. Het congres staat dit keer onder meer in het teken van de verkiezingen voor de president van de Europese Commissie. 1 maart het Comité van de Regio’s Verslag
Wethouder Kool Barcelona, Spanje Wethouder Kool vertegenwoordigt Den Haag in het Social Affairs Forum (SAF) van Eurocities. Eurocities is het samenwerkingsverband tussen ca 150 Europese steden dat als doel heeft om te lobbyen op aankomende wetgeving, het uitdragen van het lokale beleid in Europees verband en het door samen te werken genereren van Europese fondsen. Het SAF komt 2x per jaar bijeen en wordt voorgezeten door een voorzitter en een vice-voorzitter. Het thema van de bijeenkomst in Barcelona is het Social Investment Package (SIP). Het SIP is de vertaling van de Europese agenda (Europa2020) naar een werkprogramma. Steden hebben invloed op dit programma. De bijeenkomst werkt toe naar een inventarisatie van onderwerpen, die in het werkprogramma moeten landen. 6 en 7 maart € 579 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Kool China Een delegatie onder leiding van wethouder Henk Kool zal van 8-17 maart 2014 naar China gaan om bestaande handels- en onderwijscontacten verder uit te bouwen, acquisities te doen en toerisme naar Nederland c.q. Den Haag te bevorderen. In dat kader is in Peking o.a. overleg opgenomen met de China Council for the promotion of International Trade (CCPIT) en de Silk Road Committee. In Shenzhen vindt overleg plaats met de Guangzhou International Automotive (GIA) en Huawei Telecom. Huawei heeft recentelijk een grote nieuwe bedrijfsactiviteit in de Haagse regio aangevangen. In dit verband zal overleg plaatsvinden op welke wijze de dienstverlening kan worden geoptimaliseerd. In Sjanghai en Hangzhou vindt overleg plaats met een aantal Chinese bedrijven die zich in Nederland willen vestigen en tevens vindt de officiële ondertekening plaats van het Lawyers training Program tussen Chinese universiteiten en de Universiteit Leiden Campus Den Haag. In Hong Kong wordt overleg gepleegd met de Hong Kong Trade & Development Promotion Council over verdere samenwerking. Voorts zal een bezoek worden gebracht aan de Consul-Generaal in Hong Kong. 8 tot en met 17 maart € 4.046 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Norder Cannes, Frankrijk Jaarlijks wordt in Cannes, Frankrijk, de Mipim-beurs gehouden. Het betreft hier een internationale vastgoedbeurs, met partners vanuit de hele wereld. De gemeente gaat hier dit jaar als bezoeker naar toe. Het doel van de reis is om de reeds bestaande contacten met de internationale vastgoedwereld te onderhouden. De dagen rondom de MIPIM vormen voor de gemeente Den Haag een platform voor ontmoetingen tussen nationale en internationale vastgoedbeslissers enerzijds en lokale bestuurders en directies anderzijds. Zowel bij de groepsbijeenkomst als bij de een op een gesprekken met beleggers komen de kernkwaliteiten van Den Haag aan bod. Afhankelijk van de aard van het contact wordt meer gedetailleerd in gegaan op de kansen die Den Haag biedt aan woningbouw, kantoren of retail. Samen met de delegatie van de gemeente Rotterdam wordt tevens aandacht besteed aan de voordelen die de Metropoolregio Rotterdam Den Haag biedt. Op donderdag vindt het traditionele Haags ontbijt plaats. 11 tot en met 14 maart PM de gemeente Verslag volgt nog
Wethouder Kool La Rioja, Spanje Wethouder SWE is lid van het Comité van de regio’s en daarbinnen eerste vice voorzitter van ECOS (sociaal-economische commissie). Het Comité van de regio’s is een EU-verdragsorganisatie die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de Europese Commissie en het Europese parlement. Alle EU-lidstaten leveren een delegatie. ECOS heeft een seminar georganiseerd in Rioja met als thema Work life balance: a shared responsibility. De wethouder zal dit seminar voorzitten in zijn hoedanigheid als eerste vice-voorzitter van ECOS. 23 en 24 maart € 650 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Klein Southampton, Groot-Brittannië Den Haag wil zich profileren als internationale stad aan zee met topsportambities op het gebied van (zee)zeilen. In lijn met deze doelstellingen stelt Den Haag zich kandidaat voor het Wereldkampioenschap (WK) zeilen, dat plaatsvindt in 2018. Den Haag werkt samen met het Watersportverbond en sportmarketingbureau TIG Sports aan de voorbereidingen voor dit bid. Aan een WK nemen alle olympische klassen deel en vindt eenmaal in de vier jaar plaats. Den Haag heeft in de afgelopen jaren een indrukwekkend track-record opgebouwd met zeilwedstrijden als het WK J22 (2009), WK 470 (2010), WK Nacra (2013) en de aankomende pitstop van de Volvo Ocean Race in 2015. De organisatie van een WK zeilen 2018 in Den Haag is een ambitieus evenement, zowel qua organisatie als locatie. De internationale zeilbond ISAF heeft nadrukkelijk laten weten dat het op zoek is naar een compact evenement met aandacht voor de veiligheid op zee, de culturele mogelijkheden van de stad en het nalatenschap (erfenis) van het evenement. Samen met sportmarketingbureau TIG Sports hebben het Watersportverbond en de gemeente Den Haag hiervoor een bidboek samengesteld dat op 26 maart 2014 in Southampton wordt gepresenteerd aan de ISAF. Samen met de chef de Mission NOC*NSF, de voorzitter van het Watersportverbond en de directeur van het sportmarketingbureau zal de wethouder Sport het bid presenteren. 25 en 26 maart € 1.135 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wie Waar Doel Wanneer Kosten Wordt betaald door Verslag
Wethouder Kool Medellin, Colombia Wethouder Kool is door Verenigde Naties / Development Programme (UNDP) uitgenodigd om Den Haag te vertegenwoordigen tijdens het 7th World Urban Forum. Doel van het forum is om de dialoog op gang te brengen en kennis uit te wisselen tussen internationale, nationale en lokale overheden op het gebied van economische ontwikkelingen en de effecten hiervan op het sociale thema, waaronder aanpak werkloosheid en sociale uitsluiting. Tijdens het Forum zal wethouder Kool een speech houden, die betrekking heeft op de onderwerpen Sociale Inclusie en lokale economische effecten op de arbeidsmarkt. Tijdens deze bijeenkomst zal wethouder Kool mogelijkheid verkennen om het Forum in 2017 in Den Haag te hosten. Het zou dan gaan om circa 4000 bezoekers. Ter voorbereiding bestaat de mogelijkheid om in 2015/2016 diverse pre-meetings in Den Haag te hosten. Buiten het inhoudelijke karakter zullen deze pre-meetings van promotionele aard zijn. De official closing ceremony van het Forum van de UNDP zal op 11 april plaatsvinden. 5 tot en met 11 april € 3.750 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Kool Tbilisi, Georgië Den Haag is sinds november 2013 voorzitter van het Social Affairs Forum van Eurocities. Eurocities is het samenwerkingsverband tussen circa 150 grote Europese steden, dat als doel heeft te lobbyen op actuele dossiers bij de Europese Commissie, op sociaal gebied, zoals het Social stabiliteit. Om deze dossiers te kunnen beïnvloeden, werken steden samen en delen kennis over projecten en aanpak van lokale dossiers. De voorzittersrol van het SAF wordt in Den Haag ingevuld door wethouder Kool. Tijdens de laatste plenaire vergadering in Barcelona, heeft een aantal Europese steden zich als nieuw lid aangemeld van het SAF, waaronder Tbilisi, Georgië. Georgië wil zich graag aansluiten bij het Westen en doet dat onder andere via Eurocities om haar positie en standpunten kracht bij te zetten. Een van haar speerpunten ligt op het sociale vlak, waar men in Tbilisi meer kennis wil vergaren. Daartoe is de voorzitter van het Social Affairs Forum uitgenodigd om aan het bestuur van de stad prestaties te geven over de werking van Europa, van Eurocities en een gedetailleerde uitleg over de diverse werkgroepen, met de nadruk op Smart Social Inclusion. 22 tot en met 24 april € 947 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Burgemeester Van Aartsen München, Duitsland Als follow-up van een eerder bezoek zal burgemeester Van Aartsen samen met de heer Van der Touw (Voorzitter Raad van Bestuur Siemens Nederland) en de heer Jägers (directeur DSO), opnieuw een bezoek brengen aan het hoofdkantoor van Siemens in München, Duitsland. Siemens is een grote partner in Den Haag. O.a. zal de The Hague Security Delta (HSD) besproken worden. 21 en 22 mei € 570 de gemeente Verslag volgt nog
Wethouder Norder Luxemburg Wethouder Norder reist op 21 en 22 mei met 2 ambtenaren en een vertegenwoordiger van architectenbureau Morales naar Luxemburg voor de prijsuitreiking van de FIABCI World Prix d’Excellence Awards 2014 21 en 22 mei PM de gemeente Verslag volgt nog
Wethouder Klein Harwich, Groot-Brittannië De wethouder neemt op 27 en 28 mei 2014 deel aan de Vuurschepenrace van Scheveningen naar Harwich (Engeland). In het kader van de Volvo Ocean Race – die in 2015 met een 24-uur pitstop ook Scheveningen zal aandoen – zal wethouder Klein meezeilen op de Volvo Ocean Race (VOR) boot van het Nederlandse team (Brunel). Hij zal de heenreis als actief bemanningslid meezeilen en terugreizen naar Den Haag. De deelname op de VOR boot is bedoeld om de komst van de Volvo Ocean Race Pitstop in juni 2015 te promoten en om Den Haag als zeilstad op de kaart te zetten. De terugreis vindt plaats per vliegtuig. De Vuurschepenrace van Scheveningen naar Harwich (110 mijl) vormt de opening van de Delta Lloyd North Sea Regatta 2014. Na een rustdag in Harwich varen de VOR boot, IRC en ORC klassen terug naar Nederland. In het pinksterweekend van 6 t/m 9 juni zeilen honderden teams in circa 450 boten mee aan wedstrijden voor de Scheveningse kust. Verschillende disciplines nemen deel waaronder kitesurfen, scherpe jachten, huidige en voormalige olympische klassen (o.a. 470), eenheidsklassen, catamarans (o.a. Nacra) en open boten. De VOR boot met het Nederlandse team Brunel neemt dit jaar deel aan de North Sea Regatta als voorbereiding op de officiële start van de Volvo Ocean Race 2014-2015. Deze prestigieuze internationale zeilrace start in oktober van dit jaar vanuit Alicante (Spanje) en vaart gedurende 9 maanden rond de wereld langs 11 steden waaronder Kaapstad, Auckland, Abu Dhabi, Lissabon. Op 19 en 20 juni 2015 zal de VOR met een pitstop ook Den Haag aandoen. Daarna vervolgt de vloot de laatste etappe richting de finish in Gothenburg. In 2015 zal de start van de North Sea Regatta het begin zijn van een reeks van evenementen en activiteiten in het kader van de komst van de Pitstop Volvo Ocean Race naar Den Haag. 27 en 28 mei PM de gemeente Verslag volgt nog
Wethouder Kool York, Groot-Brittannië Wethouder Kool vertegenwoordigt Den Haag in het Social Affairs Forum (SAF) van Eurocities. Eurocities is het samenwerkingsverband tussen ca 150 Europese steden, dat als doel heeft om te lobbyen op toekomstige wetgeving, het uitdragen van lokaal beleid in Europees verbanden het door samen te werken genereren van Europese fondsen. Op 8 en 9 juni wordt de International Fairness Conferentie gehouden in York. Daarvoor is wethouder Kool uitgenodigd om over het standpunt van het SAF te vertellen, daar waar het gaat om het terugdringen van armoede en wat social investment inhoudt. Op 6 juni wordt een voorgesprek gepland met de organisator. 5 tot en met 10 juni de organisatie in York Verslag volgt nog
Wethouder Kool Warschau, Polen, Milaan, Italië Op 12 juni 2014 zal de wethouder SWE in Warschau deelnemen aan de vergadering van het EUROCITIES dagelijks bestuur. Den Haag is sinds 2002 lid van het dagelijks bestuurs van EUROCITIES. Het dagelijks bestuur is gericht op het versterken van de positie van Europese steden in Europa en het lobbyen bij de Europese instellingen op stedelijke onderwerpen. Aansluitend hierop zal op 13 juni wethouder SWE aanwezig zijn in Darfo, Italië. Hij zal als eerste vice-voorzitter van ECOS het Comité van de regio’s vertegenwoordigen op de jaarconferentie van de European Network of Cities and Regions for the Social Economy. De conferentie staat in het teken van de omslag van de verzorgingsstraat naar de participatiemaatschappij en de rol van decentrale overheden daarin. Henk Kool zal daarbij het standpunt van het Comité van de regio’s inzake het Social Investment Package van de Europese Unie dat in 2013 is uitgebracht 12 tot en met 14 juni PM deels het Comité van de Regio’s en deels door de gemeente Verslag volgt nog

In de maanden juli, augustus en september 2014 zijn er geen dienstreizen gemaakt.

Dienstreizen oktober, november, december 2014

Wie Waar Doel Wanneer Kosten Wordt betaald door Verslag
Wethouders Revis en Klein München, Duitsland Doel van de reis is om buitenlandse beleggers en investeerders (m.n. Duitse en Engelse) te interesseren voor bestaand vastgoed en voor nieuwe investeringskansen en -mogelijkheden in de regio. Focus ligt dit jaar op zowel woningbouw als op enkele grote gebiedsontwikkelingen. De delegatie brengt een werkbezoek aan de stadsentrees van München, de binnenstad en centrale ontmoetingsplekken in de buitenruimte. Daarnaast staan ontmoetingen gepland met een aantal bestaande en nieuwe beleggers. Het college neemt deel aan briefing voor een select gezelschap van internationale beleggers en zal tevens interviews geven aan gerenommeerde Europese vastgoedbladen. Wethouder Revis is aanwezig van zondag 5 oktober t/m dinsdag 7 oktober. Wethouder Klein is aanwezig op maandag 6 en dinsdag 7 oktober. 6 t/m 9 oktober € 1.907 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.
Wethouder Klein China Wethouder Karsten Klein leidt een handelsmissie van de WFIA en DHM naar China van 14 t/m 18 november 2014. Twee medewerkers van de WFIA, een medewerker van DHM en een medewerker van de gemeente gaan mee. Tijdens deze missie zullen in de stad Shenzhen diverse bedrijven en key touroperators worden bezocht. Sommige bedrijven zijn al in Den Haag gevestigd, andere bedrijven overwegen naar Europa te komen c.q. zich in Den Haag te vestigen. In Shenzhen is het o.a. de bedoeling een bezoek te brengen aan de Shenzhen High Tech Fair. Deze beurs is de grootste en meest invloedrijke op het gebied van techniek en wetenschap in China. De WFIA heeft van de organisatie een stand aangeboden gekregen t.b.v. de promotie van Den Haag in de sectoren veiligheid (The Hague Security Delta), ICT, Telecom en creatieve industrie. Den Haag is door de High Tech Fair officieel uitgenodigd om de openingsceremonie bij te wonen en om deel te nemen aan de round table meeting. Tevens zal een bezoek gebracht worden aan de Shenzhen Arts School. Inmiddels is samenwerking ontstaan tussen deze school en het Koninklijk Conservatorium. 14 t/m 18 november € 3.938 de gemeente Begin externe link: Verslag(Externe link), einde externe link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070